Overdenking Johannes 18:6

Overdenking Johannes 18:6
Door Ds. MA Sneep, gehouden te Bedum, 08.04.2020 

Overdenking ten tijde van het Corona virus in Nederland

Overdenking

Toen Hij dan tegen hen zei: Ik ben het, deinsden zij terug en vielen op de grond.

Wij gaan vanavond in gedachten naar de hof van Gethsemane waar de Heere Jezus zojuist samen met zijn discipelen naar vertrokken is. Een bekende plaats voor de Heere Jezus en zijn discipelen waar ze vaak samengekomen waren. Het was voor Judas dan ook niet moeilijk te bedenken waar de kans het grootste was om Hem te treffen en over te leveren aan hen, met wie Judas een afspraak had gemaakt.

In de hof treffen ze elkaar. Judas omringt met een groot aantal romeinse soldaten, wat tempelpolitie en een aantal van de farizeeën. Met zwaarden en stokken in hun handen, lantaarns en fakkels. En tegenover hen de Heere Jezus met zijn 11 overgebleven discipelen.

En we zien de Heere Jezus naar voren stappen en horen Hem vragen:

Wie zoekt u?

Wij zoeken Jezus de Nazarener

En Jezus antwoord: Ik ben het.

En met dat Hij deze twee woorden uitspreekt: Ik ben, wordt het zwaar bewapende leger dat op het punt staat Hem te arresteren in één keer achteruit gegooid. Met zoveel kracht en power zijn deze woorden geladen, zodat geen enkel wapen, geen enkel leger van welke omvang ook, daar tegen bestand is. Ze deinsden terug voor het machtige wapen van Zijn woorden en vallen op de grond.

En daar liggen ze. De romeinse soldaten, de tempelpolitie als bange soldaten op de grond. Wat gebeurt hier? Wat heeft dit hen, wat heeft dit ons vandaag te zeggen. Ik wil 4 dingen noemen.

  1. Jezus toont opnieuw aan dat Hij God is.

Ik ben. Deze twee woorden brengt ons terug naar Ex. 3 waar God Zichzelf en Zijn Naam bekend maakt aan Mozes. En op de vraag van Mozes wat Zijn Naam is antwoord: Ik ben die ik ben. Jezus is dus veel meer dan Jezus van Nazareth. Hij is God zelf. Hij is het vleesgeworden Woord dat van eeuwigheid af bij God was en God zelf is. De eeuwige Zoon van God, die mens werd. Geboren uit de maagd Maria. Opgegroeid in Nazareth. Jezus van Nazareth die tegelijk ook echt en waarachtig God is. Ik ben het.

  1. Jezus laat Zich vrijwillig gevangen nemen.

2 woorden en de zwaarbewapende soldaten liggen allemaal op hun rug als bange jongetjes. Als de Heere Jezus had gewild, had Hij zonder dat zij Hem ook maar met 1 vingen zouden aanraken, tussen hun door weg kunnen lopen. Wanneer Petrus bij deze arrestatie zijn zwaard pakt en een soldaat zijn oor er af slaat. Dan zegt de Heere Jezus tegen Petrus. Petrus doe je zwaard terug op zijn plaats. Of denk je dat Ik Mijn Vader nu niet kan bidden, en Hij zal Mij meer dan twaalf legioenen engelen ter beschikking stellen? Met andere woorden. Jezus geeft zich vrijwillig gevangen. 

Hij is niet gevangen genomen, omdat het arrestatieteam te bewapend was. 

Hij is niet bespuugd, geslagen en bespot, omdat Hij de tegenstand niet aankon.

Hij stierf niet de verschrikkelijke kruishout, omdat Hij er niet vanaf kon komen.

Nee, Hij liet Zich vrijwillig gevangen nemen. Hij liet zich vrijwillig in elkaar slaan, Hij liet zich vrijwillig Kruisigen. Hij gaf Zijn leven. Vrijwillig. Zo zwaar lijden, helse pijnen en smarten. Hij betaalde voor onze zonden en schuld, vrijwillig. Hij droeg de vloek die op ons lag, vrijwillig. Hij deed dit allemaal vrijwillig en gewillig, in liefdevolle gehoorzaamheid aan Zijn Vader. In Joh. 10 zegt de HJ dan ook: Niemand neemt het leven Mij af, maar Ik geeft het uit Mijzelf; Ik heb macht het te geven en heb macht het opnieuw te nemen. Dit gebod heb Ik van Mijn Vader ontvangen.

U heeft een Zaligmaker wiens gewilligheid om u te redden groter, machtiger en sterker is dan uw onwilligheid om Hem tegen te houden. En dat zien we ook hier in Gethsemane. Niemand houdt Hem tegen als Hij het niet wil.

  1. Hij vervuld hier de Schriften

Op een heerlijke manier. Het OT zegt de HJ na zijn opstanding staan vol over Hem. Zo staat wat er hier gebeurt in de hof van Gethsemane ook al beschreven in de psalmen. Psalm 27: 1, 2. Leest u als u een Bijbeltje hebt maar mee. Daar lezen we: Een psalm van David. De HEERE is mijn licht en mijn heil, voor wie zou ik vrezen? De HEERE is mijn levenskracht, voor wie zou ik angst hebben? Toen kwaaddoeners op mij afkwamen, om mij levend te verslinden – mijn tegenstanders en mijn vijanden- struikelden zij zelf en vielen.

Wat worden deze woorden hier vervuld in de hof van Gethsemane. Wanneer de romeinse soldaten, de tempelpolitie, de farizeeën er als zijn vijanden op Hem afkwamen. De kwaaddoeners om Hem daar levend te verslinden met hun zwaarden en stokken. Toen struikelden zij inderdaad zelf en vielen achterover. Wat moet deze psalm ook de HJ als de allerhoogste profeet helder voor ogen hebben gestaan, toen Hij Zijn kwaaddoeners deed struikelen met die twee machtswoorden.

Psalm 40. Waar de schrijver aan de Hebreeën uit citeert in Hebr. 4 en ze betrekt op de HJ als de volmaakte Hogepriester. Geeft ons toch ook de vrijmoedigheid om het gebed van psalm 40 vers 15 hier in de hof van Gethsemane in vervulling te zien gaan. Laat tezamen beschaamd en rood van schaamte worden wie mij naar het leven staan om at te vernielen; laat terugwijken en te schande worden wie vreugde vinden in Mijn onheil. Laat ze terugwijken. En ze deinsden terug en vielen op de grond, Judas, de soldaten die Jezus hadden opgezocht om Hem te arresteren en zo zijn leven te vernielen aan het kruishout.

Is het Woord van God beste kijker of luisteraar inderdaad niet zoet voor onze gehemelte, zoeter dan honing voor onze mond.

  1. Hij ontneemt een ieder zijn onschuld

Want, Judas, de soldaten, de Farizeeën. De hele groep die in de donkere hof van Gethsemane er op uitgetrokken zijn om Hem te arresteren, ze staan voor Hem. En ze zien nu met eigen ogen de glorie van deze Jezus. Ze merken zijn Goddelijke kracht die uitgaat van Zijn Woorden. Ze kunnen later nooit zeggen: wij konden niet weten dat deze Jezus inderdaad meer was dan Jezus uit Nazareth. Christus maakt ze hier tot getuige. Dat Hij is de Christus, de Gezalfde. De Zoon van God. 

Dat is het wonderlijke van Gods reddingsplan. Hij kwam vrijwillig. Hij is vrijwillig aan het kruishout gaan hangen. Hij liet zich gevangennemen. En tegelijk hebben zij Hem gevangen genomen. En is Hij door de handen van onrechtvaardigen aan het kruis gespijkerd en gedood.

Ik ben het. Beste kijker, beste luisteraar. Wanneer deze Christus Zijn glorie openbaart. Vanavond ook. Valt u dan achterover, zoals de kwaaddoeners toen. Of valt u voorover. Voor Hem neer. Op uw knieën. In aanbidding, met verootmoediging, met diepe dankbaarheid. Voor deze Zaligmaker. Dat Hij deze weg is gegaan in uw plaats. Vrijwillig. Tot het einde. Jezus. Christus. Echt mens. En echt God. Hij is Koning. Toen in Gethsemane en zeker ook vandaag in Zijn verheerlijking heeft Hij alle macht in de hemel en op de aarde.

Eer Hem dan, in heel uw leven. Geef Hem elke dag de glorie en de eer die Hem toekomt. Want, deze Koning zal eens voor ons staan, om te oordelen de levenden en de doden. Daar kunt u van op aan. Want, Hij heeft gezegd. Mijn Naam is: Ik ben.