Overdenking Johannes 20:30-31

Overdenking Johannes 20:30-31
Door Ds. MA Sneep, gehouden te Bedum, 22.04.2020

Overdenking ten tijde van het Corona virus in Nederland 

Overdenking

“Jezus nu heeft in aanwezigheid van Zijn discipelen nog wel veel andere tekenen gedaan, die niet beschreven zijn in dit boek, maar deze zijn beschreven, opdat u gelooft dat Jezus de Christus is, de Zoon van God, en opdat u, door te geloven, het leven zult hebben in Zijn Naam”

Ik denk dat velen ook van ons gisteren de persconferentie van onze minister-president Rutte gisteren hebben gezien. Een nieuwe update omtrent de maatregelen rondom het coronavirus waarbij de premier zich rechtstreeks tot het volk richt.  In bepaald opzicht hebben wij vanavond de persconferentie van de apostel Johannes. In het openbaar richt Hij zich aan het slot van hoofdstuk 20 rechtstreeks tot de lezers van zijn Evangelie. Namens en door de Heilige Geest spreekt hij zijn lezers en hoorders en dus ook u rechtstreeks toe met de volgende boodschap:

Jezus nu heeft in aanwezigheid van Zijn discipelen nog wel veel andere tekenen gedaan, die niet beschreven zijn in dit boek, maar deze zijn beschreven, opdat u gelooft dat Jezus de Christus is, de Zoon van God, en opdat u, door te geloven, het leven zult hebben in Zijn Naam.

Eigenlijk zegt Johannes, ik en anderen hebben geschreven over wat Jezus heeft gedaan (wat), en Wie Hij is (wie)  met één doel voor ogen: nl. opdat u in Hem gelooft en het eeuwig leven hebt in Hem (waarom)

Wat

Jezus, heeft dus in aanwezigheid van zijn discipelen nog veel andere tekenen gedaan. Opvallend dat Johannes hier schrijft ‘in aanwezigheid van zijn discipelen’. Het gaat dus in eerste instantie niet om tekenen die de Heere Jezus heeft gedaan in aanwezigheid van het volk, maar om tekenen die Hij heeft gedaan in aanwezigheid van zijn discipelen. En dan in het bijzonder over de tekenen die Hij gedaan heeft om te bewijzen dat Hij leeft. Wat is het moment dat de apostel dit schrijft? Vlak nadat de Heere Jezus twee keer op wonderlijke manier is verschenen aan Zijn discipelen. Terwijl de deuren gesloten waren stond Hij plotseling in hun midden. En de tweede keer liet Hij Thomas zelfs zijn littekenen zien en voelen. En dan volgt ons tekstwoord. En vervolgens volgt in hoofdstuk 21 opnieuw een machtig teken van de wonderlijke visvangst. Allemaal tekenen die Zijn opstanding uit de dood onderstreepten. Als teken bij het Woord. Want hoe vaak had de Heere Jezus het hen al niet gezegd toen Hij nog bij hen was. Teken bij het Woord. En wat schrijft Johannes vervolgens? Deze tekenen heeft Hij gedaan. Maar dat is lang niet alles. Er is nog veel meer wat ik niet heb beschreven in mijn Evangelie, maar wat u kunt nagaan in de andere Evangeliën. Lees het Evangelie van Mattheüs, Markus en Lukas er maar op na. En zelfs daarin staat nog niet alles. Want, zoals Paulus later schrijft in 1 Kor. 15. Is de Here ook nog aan 500 broeders tegelijk verschenen en afzonderlijk nog aan Jakobus.

Wie

En dit alles heeft Hij gedaan en hebben ik en anderen opgeschreven, als ooggetuigen, zodat u en jij en ik en een ieder die ook het Evangelie van Johannes leest, gelooft wie Jezus is. Wat Zijn identiteit is. Dat Hij het is over wie de Schriften van het OT al getuigde. Dat Hij het is die vanaf het begin beloofd is. Dat Hij het is die al eeuwen lang door Gods kinderen verwacht werd. De Gezalfde! De door God Aangewezene om Zijn volk te verlossen van de zondemacht en van de vloek en van de eeuwige dood. De Messias. De Christus!

Opdat u geloof dat Jezus de Christus is, de Zoon van God. Daar is het Johannes in zijn Evangelie vooral om te doen geweest, om dat gedreven door de HG te laten zien. Zo is hij zijn Evangelie begonnen.. Met de introductie van Jezus. In het begin was het Woord en het Woord was bij God en het Woord was God. Hij is eeuwige de natuurlijke Zoon van God. De eniggeboren Zoon. Die van eeuwigheid af al bij de Vader is. Hij sluit er Zijn Evangelie bijna mee af. En alles daartussenin getuigt ervan dat Jezus is de Christus, de Zoon van God.

Het is nb. een Samaritaanse vrouw die wij het in Joh. 4: 29  als eerste horen belijden Heel voorzichtig. Zou Hij niet de Christus zijn?

In Joh. 5: 23 lezen we dat Jezus de eer waard is die God verdient.

In Joh. 8: 23 laat de Heere zien wat Zijn afkomst is. Ik ben van boven zegt Hij. Om daarna in vers 24 daar aan toe te voegen dat Zijn identiteit  de voorwaarde is om gered te worden: Ik heb u dan gezegd dat u in uw zonden zult sterven, want als u niet gelooft dat Ik het ben, zult u in uw zonden sterven.

En tegen zijn tegenstanders, die zich op hun eigen identiteit beroemen, nl. dat zij kinderen van Abraham zijn. Antwoord Hij in Joh. 8: 58. Ik was er al vóór Abraham geboren was.

Jezus getuigde er zelf dus ook van. Dat Hij de Zoon van God is. Dat Hij de Christus is. De zo lang verwachte Messias. Die gekomen is om Zijn volk te verlossen. Om voor hun zonden te betalen, hun schuld te voldoen. De vergeving van zonden te schenken en het eeuwig leven. Eeuwig leven voor een ieder die in Zijn Naam geloofd en blijft geloven. En Johannes heeft het in opdracht van de Heilige Geest opgeschreven voor u en voor jou. Voor een ieder die het hoort en leest. Hoort u maar:

Opdat u, door te geloven, het leven zult hebben in Zijn Naam.

Waarom

Dat is het doel van het Johannes Evangelie.

Opdat.

Dat is het doel van heel het Evangelie. Dat is wat God wil. Nl. dat van zichzelf verloren zondaren gered worden in en door Christus. Want de Heere vind geen blijdschap in de dood van de zondaar, maar juist daarin dat hij zich bekeert en leeft. Eeuwig leeft. Dat u, door te geloven, het leven zult hebben in Zijn Naam! Opdat u. Ziet u. Johannes maakt geen onderscheid. U.wie u ook bent, waar u ook vandaan komt, wat u ook heeft gedaan. Opdat u die het hoort en leest, gelooft in Zijn naam. In de Middelaar Jezus Christus. In Zijn werk. In Hem Die plaatsvervangend hing aan het kruis. In Hem die de eeuwige straf op onze zonden, en de zonden van ons mensen droeg. In Hem die de macht van de zonden en de dood verbrak en het eeuwig leven verdiende toen Hij opstond uit het graf. En daarom is daar het eeuwige leven voor een ieder die in Hem gelooft. Jezus, De Gezalfde. Echt God en echt mens. En dat is nu wat de Heere wil. Dat u het met Thomas uitroept. Hoewel u Hem niet gezien hebt, maar toch gelooft: Ja, Jezus. U bent mijn Heere en Mijn God.

Wat is het een Godswonder als je, uit genade, in Hem geloven mag. Wat ben je dan rijk. En als u in Hem gelooft, dan ook blijven geloven! Volhouden uw leven lang. Door de kracht van de Heilige Geest. Levend bij en uit dit Beloftewoord. Elke dag weer biddend om genade en geloof. Opdat u door te blijven geloven, het leven zult hebben in Zijn Naam. Eeuwig leven met Christus en door Christus. Wat een blij bericht. Heerlijk Evangelie! Eeuwig leven met Hem. Nu al. En straks als deze Christus terugkomt volmaakt. Zonder enige beperkingen. Zonder zonden. Zonder ziekten, zonder tranen. Volmaakt gelukkig. God ter eer.

Tegen deze bekendmaking van de apostel Johannes, tegen dit Evangelie, kan geen enkel ander persbericht of ander woord op. Nee, deze uitzending zal zeer waarschijnlijk geen 7,8 mil. kijkers trekken. Maar deze Boodschap heeft in de loop van de eeuwen wel meer dan 7,8 miljoen mensen bereikt. Het zal worden een schare die niemand tellen kan. Deze Boodschap van Joh. 20 de meest klemmende en tegelijk meest blijde Boodschap en oproep aan u gericht, die u ooit zult lezen of horen.

En een ieder die gelooft zegt. Ja, dank u Heere. Voor uw belofte en voor Uw genade. Dank u voor dit Evangelie. Dank u voor deze geschonken Zaligmaker. Zullen we dat nu ook samen doen. God danken. Met de woorden van psalm 75. U alleen, U loven wij, ja, wij loven U, o Heer. Wij verkondigen uw eer, want uw naam is ons nabij. Daarom roemt het hele land al de wonderen van uw hand.