Overdenking Psalm 93

Overdenking Psalm 93
Door Ds. HG Gunnink, gehouden te Bedum, 07.05.2020

Overdenking ten tijde van het Corona virus in Nederland 

Overdenking

Waarde luisteraars,

75 jaar vrij!

75 jaar vrij VAN overheersing door de Duitsers. Vrij VAN een dictatuur die zich o.m. liet leiden door de leer van Darwin met: er zijn ‘Übermenschen’, en dat zijn wíj. En er zijn ‘Untermenschen’, en dat zijn zíj, vooral Joden en zigeuners.

Bevrijd, vrij. Wat een enorme opluchting. Wie het heeft meegemaakt, vergeet het nooit meer. Maar ook als je toen nog niet geboren was, en er weinig voorstelling van hebt, je begrijpt wel: ‘dat moet geweldig geweest zijn!’

Het is goed om te HERdenken. Het is nog beter om DOOR te denken. Met PSALM 93. De HEERE regeert! In de oorlog. Bij de bevrijding. En HIJ regeert ook nu!

Dat betekent: er is meer dan alleen ‘vrij zijn VAN’. ‘Vrij VAN allerlei ellende’. Er is ook het bevrijd zijn OM TE, vrij zijn TOT. Nu de HÉÉRE regeert, gaat het maar om één ding: om als bevrijd, als vrij mens, in 1945, in 2020, die HEERE dienen! Om die HEERE eren!

Want HIJ is met majesteit bekleed! HIJ is de Almachtige, de Hoogverhevene, ver bóven alle hoogwaardigheidsbekleders op aarde uit. Het straalt van Hem af, Zijn hoogheid.

Wij kijken er niet vreemd van op, als onze koning, zoals dat heet, ‘casual’ gekleed is. In T-shirt en spijkerbroek. ‘Hij is net een gewoon mens’.

Zo niet toen in het Midden-Oosten. De koning ziet er altijd als koning uit. Met staatsiegewaad en kroon en scepter. Elke dag. Hij is immers KONING! Een koning die het echt en helemaal voor het zeggen heeft. Bij wie dat ook zíchtbaar is.

De HEERE Die hen heeft bevrijd, Díe heeft de volledige zeggenschap en de absolute controle over iedereen en alles. Alle beslissingen neemt HIJ. Alles is erop gericht dat Zijn onderdanen HEM dienen, nu Hij hen bevrijd heeft.

Beeldend staat er: HIJ heeft Zichzelf omgord met macht. ‘Omgorden’ dat is: een gordel, een riem omdoen. Dat doe je om bezig te gaan. Bezig te gaan om Zijn volk te regeren, te beschermen, recht te spreken. Om voorop te gaan in de strijd. Van Genesis 3 tot en met Openbaring 20, de rechtvaardige oordelen en de definitieve overwinning.

Met alle macht. De Bijbel staat er vol van. Engelen stuurt Hij, als het nodig is, bij duizenden. ‘Die bij óns zijn, zijn veel meer dan die bij hén zijn!’. Wonderen!

Ja, vast staat nu de wereld! Alle volken heeft Hij altijd in het vizier. Grote volken, Egypte, Babel, Assur, Rome. Kleine volken. Allemaal bestaan ze, zolang Hij ze wil gebruiken, onder ZIJN heerschappij.

Vss. 3-4, die wateren, de rivieren, de zeeën zijn de mensenmassa’s, groot of klein. Hoe machtig ook, het maakt niet uit. Het gaat alleen zoals HIJ, de KONING, het wil. Hij heeft Zijn Koninklijk plan en dat wordt -onveranderd- onder Zijn leiding uitgevoerd.

HIJ regeert mensen, regeringen, leiders, iedereen. Opdat ze bruikbaar zijn voor ZIJN zaak. Díe zaak gaat door, hoe dan ook. Als ze Hem erkennen als hún Koning, dienen ze Hem met eerbied en ontzag. Als ze weigeren Hem te dienen, dan nog kunnen ze niet anders dan, ‘huns ondanks’, zoals dat heet, doen in overeenstemming met ZIJN plan.

Feilloos gaat het in overeenstemming met wat HIJ wil en met ZIJN bedoeling. Toen. Ook nu. Hier. Overal. Altijd.

En iedereen die Hem dient is echt VRIJ! Vrij VAN. Van zonde en satan en dood. En vrij TOT. Om te leven onder deze Koning. Of ook: onderdaan van Koning Christus. Die alle macht heeft en ook op de troon in de hemel zit.

De wereld zal niet wankelen. Ja, ons leven kan geschud worden, hier in Groningen soms letterlijk. Vooral figuurlijk op allerlei manieren. Maar ZIJN troon staat vast. HIJ regeert door!

HIJ gebruikt zelfs al Zijn vijanden, mensen en machten en satan. Hoe ze ook te keer gaan tegen Hem en tegen de gemeente van Jezus Christus.

75 jaar geleden – onder ZIJN regering de bevrijding VAN. Geweldig! Heerlijk! 75 jaar geleden bevrijd, OM TE erkennen in 2020, ook vanaf maart, de HEERE regeert, HEM willen wij dienen!

Hoe? Dat hoor je in ZIJN getuigenissen, ZIJN spreken. Wat HIJ belooft – het is zeer betrouwbaar. Wat HIJ beveelt ten goede – je hebt er alles aan. Waarmee HIJ dreigt en hoe HIJ straft – je kunt er volledig van op aan. Aan de hand van ZIJN Woord, onder de leiding van Zijn Geest, leef je vrij. Pas je bij deze Koning!

Tot in lengte van dagen! Hou het vast:

De HEER regeert, bekleed met majesteit,
omgord met kracht en grote heerlijkheid.
De wereld staat, bevestigd door Zijn hand.
Van eeuwigheid zijt Gij, Uw troon houdt stand!