Onze voorzorgsmaatregelen tegen uitbreiding besmettingen coronavirus

Print Friendly, PDF & Email

Update: Zaterdag 28 maart

1.
Aantal luisteraars op woensdagavond
Afgelopen woensdagavond heeft dominee Sneep om 19.00 uur een meditatie gehouden. Ook was er orgelmuziek te horen. De uitzending duurde tot ongeveer 19.30 uur. Er waren woensdagavond 347 luisteraars. Dat hoge aantal verklaart wellicht het feit dat de website die avond niet makkelijk bereikbaar was. De site was, zoals dat heet, zwaar belast. Als we de luisteraars die later in de week de meditatie beluisterden meetellen, komen we uit op 466. Ter vergelijking: op zondag 22 maart waren er 169 luisteraars. Het meditatiemoment voorziet klaarblijkelijk in een behoefte!   

2. 
Erediensten op zondag 29 maart
Aanstaande zondag wordt u, zoals reeds bekend gemaakt is, van harte uitgenodigd de beide erediensten te volgen op internet, via https://kerkdienstgemist.nl/stations/788-Gereformeerde-Kerk-Groningen . In het kerkgebouw zullen alleen broeders en zusters aanwezig zijn die een taak hebben in of rond de diensten. 

3.
Collecte op zondag 29 maart
Omdat veruit de meesten van ons aanstaande zondag niet in het kerkgebouw aanwezig zijn, kunt u de voor de collecte gereserveerde gaven niet afgeven in de collectezak. 
De te houden collecte zou bestemd zijn voor de diaconie. U kunt uiteraard wel een geldbedrag voor dit doel overmaken. Dat kan op het rekeningnummer van de diaconie t.n.v. Gereformeerde Kerk Groningen.
De Here zegene uw gaven.   

4. 
Problemen met beeldverbinding met de kerkzaal
In de afgelopen dagen is de beeldverbinding van Kerkdienstgemist.nl met de kerkzaal getest. Deze werkt, zo bleek, nog niet geheel naar behoren. In de komende week wordt aan het probleem verder gewerkt. Waarschijnlijk zal er op zondag 5 april aanstaande wel een goed werkende beeldverbinding zijn. Even geduld dus nog! Voor een goed begrip: de audioverbinding werkt wel; luisteren blijft gewoon mogelijk. 

5. 
Kerkblad verschijnt digitaal
In normale omstandigheden zou er op zondag 5 april aanstaande een kerkblad op papier verschijnen. In de huidige omstandigheden moeten we dat uiteraard anders doen.
Het kerkblad zal, vooralsnog eenmalig, digitaal verschijnenDe bedoeling is om het kerkblad rond te sturen op zaterdagmorgen 4 april. 
Enkele, veelal oudere, broeders en zusters beschikken niet over e-mail. Voor hen zal er een papieren versie verschijnen. Deze wordt bezorgd door uw wijkouderling of wijkdiaken.

6. HSV + Kerkboeken
Broeders en zusters die de factuur voor de HSV + Kerkboeken betaald hebben, kunnen contact opnemen met de koster. Het pakket ligt voor u klaar.
U kunt bellen/appen of mailen.
We hebben signalen ontvangen dat er tussen de boeken een paar misdrukken zitten. Ook zijn er enkele verkeerd ingebonden boeken. We verzoeken u daarom uw bestelling goed te controleren!

7.
Broeders en zusters, in de huidige omstandigheden kunnen we elkaar niet vaak ontmoeten. We kunnen elkaar echter wel bellen, appen  of mailen. Blijft u dat vooral doen! Ook op die manier kunnen we elkaar bemoedigen!
Zo eren wij, ieder op onze eigen plaats, onze God; Hij die gezegd heeft: “Ik ben de Alfa en de Omega, het Begin en het Einde, zegt de Heere, Die is en Die was en Die komt, de Almachtige”. Laten wij in dat geloof volharden!
De kerkenraad wenst u een gezegende zondag toe.


Update: Woensdag 25 maart

Hieronder treft u een update aan van de maatregelen die door de kerkenraad genomen zijn naar aanleiding van de maatregelen die op maandagavond 23 maart en dinsdagavond 24 maart 2020 door de overheid bekend zijn gemaakt.  

1.
Kerkdiensten mogen alleen worden gehouden als er niet meer dan 30 personen in de kerkzaal aanwezig zijn. Zij moeten dan tenminste 1,5 meter afstand van elkaar houden. 
Tijdens de erediensten kunnen/moeten in de kerkzaal in ieder geval aanwezig zijn:  
* Voorganger
* Dienstdoende ouderling (met zijn gezin)
* Kostersechtpaar (evt. met kinderen)
* Organist (evt. met zijn gezin)
* Lid geluidsteam.
Dat zou betekenen dat nog slechts 15 à 20 andere kerkgangers in de erediensten kunnen worden toegelaten. Hiermee rekening houdend, en gelet op de overige maatregelen die de overheid genomen heeft, is besloten dat alle overige gemeenteleden worden uitgenodigd om thuis mee te luisteren met de kerkdiensten. De diensten kunnen, zoals bekend, worden gevolgd via https://kerkdienstgemist.nl/stations/788-Gereformeerde-Kerk-Groningen .

2.
Deze maatregelen gelden, zonder tegenbericht, tot maandag 1 juni 2020.

3.
De kerkenraad realiseert zich dat dit voor vele broeders en zusters een ingrijpende maatregel is. Voor vele oudere en kwetsbare gemeenteleden betekent het wellicht dat hun eenzaamheid groter wordt.
De kerkenraad roept u er daarom toe op extra aandacht voor elkaar te hebben en – bijvoorbeeld via telefoon of e-mail – toch contact met elkaar te houden.

4.
Een mededeling over catechisaties.
Vanaf komende dinsdag 31 maart zullen alle catechisaties digitaal worden gegeven. De lessen beginnen op de gebruikelijke tijden. Hiervoor wordt de applicatie Zoom gebruikt. Voor broeders en zusters die hiermee onbekend zijn: deze app wordt gebruikt voor videogesprekken en videoconferenties. En nu dus ook voor catechisaties.

5. 
Het Universitair Medisch Centrum Groningen (UMCG) roept ertoe op om kwetsbare patiënten niet meer massaal kaarten te sturen. Er bestaat namelijk een klein risico dat het coronavirus via de postverspreiding wordt overgedragen. Dat risico wil het ziekenhuis natuurlijk minimaliseren. Iets om in de gaten te houden!   

6.
Broeders en zusters, laten we de God van het verbond dankbaar zijn voor alle mogelijkheden die Hij ons nog geeft. De kerkdiensten kunnen nog doorgang vinden. De technologie van onze tijd stelt ons in staat een aantal essentiële zaken te laten doorgaan. 
Laten wij Hem daarvoor danken. En laten we bidden dat het coronavirus in ons land snel beheersbaar zal worden!     

7.
Tenslotte nog dit.
Graag herinneren we u er nog eens aan dat er met ingang van deze week elke woensdagavond een korte internetuitzending vanuit de Goede Herderkerk zal zijn. Vanavond kunt u dus, als alles goed gaat, naar de eerste uitzending kijken en luisteren. Inderdaad – kijken en luisteren. Als alles volgens plan verloopt zal er vanavond via https://kerkdienstgemist.nl/stations/788-Gereformeerde-Kerk-Groningen een beeldverbinding met de kerkzaal zijn. Zo niet, dan zal dat, D.V., vanaf zondag 29 maart aanstaande wel zo zijn.
Vanavond begint de internetuitzending om 19.00 uur; deze duurt ongeveer 20 minuten.
Vanavond zal er worden gemediteerd over een vertroostend woord uit Johannes 13:1: “En vóór het feest van het Pascha, toen Jezus wist dat Zijn uur gekomen was dat Hij uit deze wereld zou overgaan naar de Vader, heeft Hij de Zijnen, die in de wereld waren en die Hij liefgehad had, liefgehad tot het einde”.


Update: Vrijdag 20 maart

1. Erediensten op zondag
Zoals reeds eerder bekend gemaakt zullen, D.V., ook aanstaande zondag – 22 maart – in de Goede Herderkerk erediensten plaatsvinden. Dan worden broeders en zusters uit de wijken 2a, 3a en 3b verwacht in de morgendienst. Broeders en zusters uit de wijken 1a, 1b, 2b en 2c worden verwacht in de middagdienst
Daarvoor gelden de volgende richtlijnen:
a.
Broeders en zusters die ziek of verkouden zijn worden dringend verzocht niet naar de kerkdienst te komen. Broeders en zusters die een kwetsbare gezondheid hebben adviseren wij dringend om zoveel mogelijk thuis naar de kerkdienst te luisteren. Op deze wijze zorgen wij ervoor dat het aantal kerkgangers beneden de 100 blijft. Er zal strikt op worden toegezien dat er niet meer dan 100 bezoekers in het kerkgebouw aanwezig zijn.    
b.
Bezoekers van de erediensten gaan uit elkaar zitten. Dat wil zeggen: niet op een kluitje in één bank. En: uw ‘voor-buren’ zitten niet pal voor u, maar met één bank ertussen. In de kerkzaal zijn circa 600 plaatsen, dus dat gaat vast wel lukken.
c.
Als het weer het enigszins toelaat, zijn alle vier de uitgangen van de kerk open. Houdt u bij het binnenkomen en verlaten van de kerkzaal vooral afstand van mede-kerkbezoekers!  
d. 
Neem uw jas mee de kerkzaal in; dat voorkomt gedrang in de halletjes.
e.
De diensten worden, zoals gebruikelijk, via internet uitgezonden en wel op  https://kerkdienstgemist.nl/stations/788-Gereformeerde-Kerk-Groningen  . 
Bovenstaande regels zijn grotendeels wel bekend. Maar het is, in de gegeven omstandigheden, de moeite waard om ze nog eens te herhalen.  

2. Kerkdienstgemist 
U hebt al gehoord dat er wordt gewerkt aan een Youtube-kanaal. Die informatie daarvoor blijkt inmiddels achterhaald.
Er wordt nu gewerkt aan een beeldverbinding met de kerkzaal via kerkdienstgemist.nl . De camera die daarvoor nodig is werd al in het begin van de week besteld. De levering laat echter nog op zich wachten. Wordt vervolgd.
Ter uwer geruststelling: de audioverbinding werkt wel; meeluisteren blijft dus mogelijk. 

3. Woensdagavond : vanaf 19.00 uur korte uitzending met meditatie en orgelmuziek

Omdat velen, vooral de ouderen en kwetsbaren, thuis geïsoleerd zijn heeft onze predikant, dominee M.A. Sneep, het initiatief genomen om elke woensdagavond een stukje uit de Bijbel te lezen, daarover kort te mediteren en voor te gaan in gebed.
Dit alles wordt omlijst met orgelmuziek. Het programma duurt circa 20 minuten.
We starten om exact 19 uur tot ongeveer 19.20 uur.
De eerste uitzending vindt plaats op woensdag 25 maart 2020.
De meditaties zullen afwisselend worden verzorgd door dominee M.A. Sneep en dominee H.G. Gunnink, emerituspredikant. Voor uw aller beeld: vanwege alle ontwikkelingen rond het coronavirus is dominee Gunnink eerder uit Kalimantan Barat teruggekomen dan oorspronkelijk de bedoeling was; dominee Gunnink is dus weer thuis.
De uitzending vindt plaats vanuit de Goede Herderkerk. De uitzending is te volgen op internet: https://kerkdienstgemist.nl/stations/788-Gereformeerde-Kerk-Groningen .

De kerkenraad hoopt dat dit initiatief mag bijdragen aan de geloofsopbouw van alle broeders en zusters in deze onrustige tijd.
De meditaties worden, zo de Here wil, uitgezonden zo lang het coronavirus het (gemeente)leven beperkt.
Over de uitzendingen is een persbericht gezonden naar RTV Noord en diverse regionale kranten. Het moet dus niet worden uitgesloten dat u een bericht hierover in de krant tegenkomt.  
Het rooster zal, zo de Here wil, als volgt zijn:
Woensdag 25 maart ds. Sneep; onderwerp: Johannes 13:1-5
Woensdag 1 april  ds. Gunnink
Woensdag 8 april ds. Sneep
Woensdag 15 april ds. Gunnink
We nodigen u allen van harte uit om mee te luisteren!

4. Concert ‘Zingt voor Hem’
Het bestuur van het Gereformeerd Gemengd Koor ‘Zingt voor Hem’ heeft ons verzocht u te laten weten dat de concerten op 27 maart in de Goede Herderkerk in Bedum en op 28 maart in Heemse vanwege alle perikelen rond het coronavirus niet doorgaan.
Bij deze!

5. Een boodschap aan alle zorgpersoneel binnen onze gemeente
Wij bidden onze broeders en zusters die werkzaam zijn in ziekenhuizen, verpleegtehuizen of thuiszorg Gods bescherming, nabijheid en kracht toe!
Tenslotte: wij wensen u – of u nu naar de kerk kunt gaan of thuis moet blijven – alvast een gezegende zondag toe!


Update: Dinsdag 17 maart

1.
Komende zondag, 22 maart, worden broeders en zusters uit de wijken 2a, 3a en 3b verwacht in de morgendienst.
Broeders en zusters uit de wijken 1a, 1b, 2b en 2c worden verwacht in de middagdienst.
Vergeleken met afgelopen zondag is de ‘kerkbezoekregeling’ dus andersom.  
We vermelden het nog maar eens: de wijkindeling vindt u in de Informatiegids, in rubriek 9 (‘Wijkindeling’).   

2.
Er wordt gestudeerd op de mogelijkheid om kerkdiensten van De Gereformeerde Kerk Groningen uit te zenden via Youtube. Het voordeel daarvan is dat er een beeldverbinding met de kerkzaal gemaakt kan worden. We hopen dat dat voor de zondag geregeld zal zijn. Als dat lukt, zult u daar uiteraard bericht over ontvangen.

3.
Gezien de maatschappelijke ontwikkelingen die elkaar snel opvolgen heeft de kerkenraad besloten de preventieve maatregelen die met betrekking tot het coronavirus in onze gemeente genomen zijn aan te scherpen.
De individuele contacten vanuit pastoraat, diaconaat en overig bezoekwerk zullen in elk geval tot 6 april beperkt zijn. Bezoeken zullen alleen in geval van urgentie gebracht worden. Uiteraard zal aandacht zijn en blijven voor elkaar, maar ook terughoudendheid wat betreft het bezoek van ouderen en kwetsbare mensen. Telefonisch contact is uiteraard mogelijk. Wanneer u dat nodig vindt kunt u zelf contact zoeken met de predikant, uw wijkouderling of wijkdiaken.
Wij roepen u allemaal op om aandacht te blijven houden voor elkaar en in het bijzonder ook voor de ouderen en kwetsbaren onder ons, door andere vormen van communicatie dan fysieke bezoeken en ook door middel van het gebed voor elkaar.
De kerkenraad hoopt op uw begrip voor deze maatregelen die zeer uitzonderlijk zijn. 

We wijzen u er nog eens op: broeders en zusters die ziek of verkouden zijn worden verzocht niet naar de kerkdienst te komen. En: broeders en zusters met een kwetsbare gezondheid adviseren wij om zoveel mogelijk thuis naar de kerkdienst te luisteren.  

Tenslotte:
Ook in deze situatie geldt: wij zijn ervan overtuigd “dat noch dood, noch leven, noch engelen, noch overheden, noch krachten, noch tegenwoordige, noch toekomstige dingen, noch hoogte, noch diepte, noch enig ander schepsel ons zal kunnen scheiden van de liefde van God in Christus Jezus, onze Heere” (Romeinen 8:38 en 39).


Update: Zaterdag 14 maart

1.
De crèche gaat op zondag 15 maart niet door.

2.
Morgen zullen alle vier toegangen van het kerkgebouw open zijn. U kunt dus van meerdere kanten de kerk binnenkomen.

3.
U wordt verzocht uw jas mee te nemen de kerkzaal in. Gedrang in de halletjes moet zoveel mogelijk worden voorkomen.

4.
Na afloop van de eredienst gaan de vier uitgangen van de kerk weer open. We vragen u om bij het verlaten van het kerkgebouw zo mogelijk enige afstand van elkaar te houden.


Update: Vrijdag 13 maart

De kerkenraad heeft de recente ontwikkelingen met betrekking tot het coronavirus nauwlettend gevolgd.

Het moderamen van de kerkenraad heeft zich vrijdagmiddag 13 maart opnieuw beraden op de situatie die nu ontstaan is. Dat beraad heeft ertoe geleid dat de maatregelen voor de erediensten van aanstaande zondag zijn herzien. Niet omdat wij ons laten leiden door angst. Wij weten ons geborgen en veilig onder Gods zorg en leiding. Tegelijk geeft de overheid dringende adviezen, die wij niet zomaar naast ons neer mogen leggen (Rom. 13). Daarnaast hebben wij in alle zorgvuldigheid de verantwoordelijkheid om er alles aan te doen dit virus niet verder te verspreiden en de gezondheid van onszelf of van anderen niet in gevaar te brengen. 
Derhalve heeft de kerkenraad de volgende maatregelen genomen:

1.
De kerkenraad vraagt u aanstaande zondag, 15 maart, één eredienst bij te wonen.

2.
De regeling daarvoor is als volgt.
Broeders en zusters uit de wijken 1a, 1b, 2b en 2c worden verwacht in de morgendienst.
Broeders en zusters uit de wijken 2a, 3a en 3b worden verwacht in de middagdienst
Voor de goede orde: de wijkindeling vindt u in de Informatiegids, in rubriek 9 (‘Wijkindeling’).  

3.
De kerkenraad vraagt u om u, waar mogelijk aan deze regeling te houden. Als dat niet gebeurt, is het effect van deze regeling uiteraard vrij snel verdwenen.

4.
Broeders en zusters die over internet beschikken kunnen via internet meeluisteren met de dienst die zij niet bijwonen. Dat kan op https://kerkdienstgemist.nl/stations/788-Gereformeerde-Kerk-Groningen . Op die wijze kunt u de eredienst op afstand toch meemaken en meedoen.

5. De bijeenkomst met de jeugd, die gepland stond voor na de middagdienst, zal ook niet doorgaan.

Het is de bedoeling dat de kerkenraad in beide diensten aanwezig is.
De kerkenraad vraagt uw begrip voor bovenstaande maatregelen. 
Op deze manier kunnen we ervoor zorgen dat het maximale aantal bezoekers per kerkdienst niet meer dan 100 zal zijn.
Daarmee volgen wij ook de dringende adviezen die de overheid gegeven heeft.
De nu bekendgemaakte maatregelen gelden in ieder geval tot eind maart. 

Het moet niet worden uitgesloten dat in de nabije toekomst nog meer tijdelijke maatregelen nodig zijn. Daarom vragen we u de e-mail en de website van de kerk goed in de gaten te houden.

In deze bijzondere omstandigheden neemt de kerkenraad zijn verantwoordelijkheid.
Maar ook nu geldt dat wij in handen van onze almachtige God zijn. Hij zal ons voorzien van alles wat wij voor lichaam en ziel nodig hebben.


Mededelingen donderdag 12 maart

Zoals u ongetwijfeld hebt gehoord worden overal in Nederland voorzorgsmaatregelen genomen ter voorkoming van uitbreiding van het aantal besmettingen met het corona-virus. 

Dit heeft ook de aandacht van de kerkenraad van De Gereformeerde Kerk Groningen.
In het onderstaande worden enkele maatregelen beschreven die de kerkenraad in verband hiermee heeft genomen.

1.
Op zondag 15 maart gaan de erediensten gewoon door.
In de kerkzaal gaan alle vakken van de Goede Herderkerk open. Er is plaats voor circa 550 personen. Omdat het aantal kerkgangers kleiner is, kunnen de aanwezigen dus verder uit elkaar gaan zitten.  
De collecte wordt gehouden na afloop van de diensten. De dienstdoende diakenen zullen bij beide uitgangen staan. Dit heeft als voordeel dat de collectezakken niet aan elkaar hoeven te worden doorgegeven.

2.
Het koffiedrinken na de kerkdienst gaat tot nader order niet door. Tijdens het koffiedrinken kunnen we weinig afstand van elkaar houden. Het besmettingsgevaar wordt dus navenant groter.

3. 
Broeders en zusters die ziek of verkouden zijn worden verzocht niet naar de kerkdienst te komen.

4.
Broeders en zusters die een kwetsbare gezondheid hebben adviseren wij om zoveel mogelijk thuis naar de kerkdienst te luisteren.

5.
Aanstaande zondagmiddag, 15 maart, is een bijeenkomst gepland waar jonge mensen zullen doorpraten over de preek. Deze bijeenkomst gaat wel door. De gedachte hierachter is dat jongeren relatief minder vatbaar zijn voor het virus, en ook sneller herstellen. 

6.
De catechisaties gaan tot nader order ook wel door.

7.
De ouderenochtend, die op donderdag 19 maart gepland is, gaat niet door. De reden hiervoor is dat ouderen soms een kwetsbare gezondheid hebben.

8.     
De gemeentevergadering, die op donderdag 19 maart gepland is, wordt uitgesteld tot een nader te bepalen datum.

9.
Op zondag 15 maart zal worden besloten of de viering van het Heilig Avondmaal op zondag 29 maart doorgang kan vinden. Het betreffende kerkenraadsbesluit zal via de afkondigingen worden doorgegeven. 

De kerkenraad heeft deze maatregelen genomen mede op basis van de adviezen die door de overheid worden gegeven. De kerkenraad neemt zo zijn  verantwoordelijkheid in het niet verder verspreiden van het virus.

Laten wij in alle tegenspoed geduldig, in voorspoed dankbaar zijn en voor de toekomst dit vaste vertrouwen hebben in onze trouwe God en Vader, dat geen schepsel ons van zijn liefde scheiden zal. Want alle schepselen zijn zo in zijn hand, dat zij zich tegen zijn wil niet roeren of bewegen kunnen (Zondag 10 H.C.).