Over ons

Wij zijn een gemeente waarvan de leden afkomstig zijn in en rondom de stad Groningen.

De eerste eredienst van de gereformeerde kerk Groningen vond plaats op zondag 4 juli 2004. Op 30 januari 2005 werden voor het eerst de ambten ingesteld. De meeste leden van onze gemeente hebben zich in de afgelopen jaren vrijgemaakt van de Gereformeerde kerken (vrijgemaakt).

Redenen voor vrijmaking waren onschriftuurlijke synodebesluiten ten aanzien van onder andere:

  • Het vierde en zevende gebod van de wet van de HERE
  • De nieuwe hermeneutiek (schriftuitleg) en het Schriftgezag
  • Leervrijheid
  • Onschriftuurlijke liederen

Zo kwam het opnieuw zover, dat moest worden opgeroepen tot reformatie; tot terugkeer naar Gods Woord alleen en de belijdenis die daarop is gebaseerd. Met de recente vrijmaking is niet een nieuwe kerkelijke gemeente ontstaan, maar is sprake van een voortzetting van deze Gereformeerde kerken.

Christus vergadert

Wij geloven dat Christus zich een gemeente vergadert van het begin van de wereld tot het einde toe. Een heilige, algemene, christelijke kerk, die verbreid en verstrooid is over de hele wereld.

Deze kerk wordt door God zelf onderhouden, beschermd en bewaard.

Wij zijn de HERE dankbaar dat wij bij deze kerk mogen horen, ondanks onze zonden en tekortkomingen. Het is allemaal Zijn genadewerk.

De kenmerken van de kerk zijn:

  • De onderhouding van de zuivere prediking van het Evangelie
  • De onderhouding van de zuivere bediening van de heilige doop en het heilig avondmaal
  • De uitoefening van de kerkelijke tucht