Overdenking Handelingen 11:19-26

Overdenking Handelingen 11:19-26
Door Ds. HG Gunnink, gehouden te Bedum, 03.06.2020

Overdenking ten tijde van het Corona virus in Nederland 

Liturgie

Lezen – Handelingen 11:1-18
Tekst – Handelingen 11:19-26

Overdenking

Waarde luisteraars,

Vluchtelingen uit Jeruzalem. De gemeente van Christus daar wordt, na de dood van Stefanus, vervolgd. En wil je bij vervolging in leven blijven, dan kun je maar het beste er van door gaan.

Maar, bijzonder, ze houden zich niet stil! Waar ze ook maar komen, zeggen ze: ‘mensen, er is redding door die Jezus uit Nazaret. Hij is echt de Gezalfde! Hij is nu in de hemel, de Heere, ónze Heere! Geloof in Hem, erken Hem als je Redder, Die je 100% nodig hebt vanwege je zondigheid en zonden, en je zult nu en eeuwig leven, kind van God zijn!

De meeste vluchtelingen uit Jeruzalem hebben contact met andere Joden. Als je ergens anders komt, heb je immers het makkelijkst contact met mensen van wie je de taal en de gewoonten kent. En zo was het immers altijd: een Jood gaat wel binnen bij een andere nakomeling van Abraham. Maar hij heeft niet veel tot niks met anderen.

Alleen, het is ook het tweede Pinksteren geweest! En sommige Joden, zelf afkomstig van buiten Israël, van Cyprus en uit de stad Cyrene in Noord-Afrika, hebben het ook met niet-nakomelingen van Abraham over de Heere Jezus!

Dat begint in Antiochië. Die stad ligt ten noorden van Israël, in Syrië. En daar gaat het niet meteen over de Gezalfde. Want hoe zou iemand die geen Joodse achtergrond heeft, dat kunnen begrijpen? Maar het gaat tegen de mensen daar over Jezus, de Héére!

Een radicale boodschap. Want Jezus is niet zomaar één van allerlei heren, op één lijn met al die anderen. Nee, Hij is de Heere Die álle macht heeft, overal op aarde, over iedereen en alles. HIJ is Koning, en alle andere mensen, ook alle machthebbers, tot de keizer aan toe (die zich ook graag Heer laat noemen) zijn aan HEM onderworpen. HIJ, Heere boven alle heren, Koning boven alle koningen!

Inderdaad een radicale boodschap! Als HIJ het te zeggen heeft, hebben die andere machthebbers en machten, zelfs satan en afgoden dat niet! Als HIJ Heere is, en Hij is het, dan is alle eer en eerbied alleen voor Hem en niet voor iets of iemand anders op dezelfde manier.

En het geweldige: nu Hij Heere is en als je je aan Hem onderwerpt, dan hoef je ook geen angst meer te hebben. Nergens voor van al die dingen die eerder je nog bang maakten: het toeval, het lot, de goden met hun onberekenbaarheid, de natuur, enz.

De Heilige Geest geeft kracht aan mensenwoorden. En door Zijn kracht gaan een heleboel mensen geloven en ze bekeren zich. Hun denken en hun instelling wordt totaal anders dan wat het daarvoor was. Nu hebben zij déze Jezus als Heere, en nu is het goed. Kinderen van God mogen ze zijn. Begenadigd. Om de Heere te dienen.

Van Antiochië begint de victorie. Cornelius was een eenling, met een paar anderen. Nu, na dat tweede Pinksteren, worden uit de volken vélen gebracht tot een hartelijk vertrouwen op die Heere Die goed is voor iedereen die zich láát overwinnen. En Die zal straffen wie Hem blijft tegen gaan.

En dan volgen er nog méér wonderen van de Heilige Geest. Het eerste wonder is de verbondenheid tussen de gelovigen uit nakomelingen van Abraham en uit de volken, die inhoud krijgt via het sturen van Barnabas vanuit de gemeente in Jeruzalem.

Barnabas gaat in Antiochië kijken en luisteren. En dan komt hij tot de conclusie dat de Heere inderdaad wonderen deed en doet. Afkomst is niet belangrijk meer. Gods werk betreft allerlei soorten mensen. Iederéén mag horen van de liefde van God in de Heere Christus.

En dan laat Barnabas zich door diezelfde Geest inzetten. Eerst om te werken aan verdieping binnen de gemeente. Een gemeente met opeens zoveel nieuwe mensen erbij.

Hier spoort hij aan – krijg elkaar in het oog, leer elkaar kennen, luister goed naar elkaar.

Daar bemoedigt hij – ga door met de Heere te danken voor zoveel nieuwelingen, en tegen de nieuwe mensen zegt hij: wees samen met die nakomelingen van Abraham gemeente van Christus.

En hij troost – veel kan anders worden, maar we leven allemaal onder die ene Heere! En in vertrouwen op die Heere zal het ook goed gaan.

En hij vermaant als het nodig is – blijf samen studeren in het Woord van de Heere. En laat allemaal het bidden om de Heilige Geest en Zijn werk er nooit bij zitten!

En naast die interne opbouw is er het volgende wonderwerk van de Heilige Geest: er komen steeds meer mensen bij die Heere, Jezus!

En het één-na-laatste wonder in onze tekst is dat er nog iemand door de Heilige Geest geschikt gemaakt is om samen met Barnabas in de huisgemeenten in Antiochië bezig te gaan. Saulus komt erbij! Die bijzondere apostel!

Het laatste wonder is de naam die de leerlingen van die Heere, die Meester krijgen: Christianen (vgl. Herodianen), of christenen. Aanhangers, volgelingen, dienaren, onderdanen van Christus. Die is als Profeet, Priester en Koning en en vanuit de hemel aan het werk. Iedereen die Hem als Heere dient, mag ook als koning, priester en profeet op aarde, op zijn of haar eigen plekje aan de gang.

Dat is het gelovig leven zoals we dat belijden met ZONDAG 12, Vraag en Antwoord 32:

Maar waarom wordt ú / jíj een christen genoemd?

Omdat ik door het geloof een lid van Christus ben en zo deel heb aan Zijn zalving, om:

-als profeet zijn naam te belijden;
-als priester mijzelf als een levend dankoffer aan Hem te offeren;
-en als koning ín dit leven met een vrij en goed geweten tegen de zonde en de duivel te strijden en ná dit leven in eeuwigheid met Hem over alle schepselen te regeren.