Overdenking Handelingen 28:30-31

Overdenking Handelingen 28:30-31
Door Ds. MA Sneep, gehouden te Bedum, 24.06.2020

Overdenking ten tijde van het Corona virus in Nederland 

Liturgie

Lezen – Handelingen 28:11-31
Tekst – Handelingen 12:30-31
Zingen – Gezang 5:3

Overdenking

Toen ik bezig was met het overdenken van ons tekstwoord vanavond. Moest ik op enig moment denken aan de woorden van Psalm 2: De koningen van de aarde stellen zich op en de vorsten spannen samen tegen de HEERE en Zijn Gezalfde: Laten wij Hun banden verscheuren en Hun touwen van ons werpen! Die in de hemel woont zal lachen, de Heere zal hen bespotten. Iets van deze Goddelijke lach zien we terug in ons tekstwoord dat wij gaan overdenken.

Wij hebben in de afgelopen weken in de overdenkingen stil gestaan bij enkele passages uit de handelingen van de apostelen. Elke keer stuitte de prediking van het Koninkrijk van God en het onderwijs over de Heere Jezus Christus op geweldige tegenstand. Maar door al deze gebeurtenissen, moeiten en strijd heen zien we zo nu en dan de glimlach van God terug, die Zijn koninkrijk bouwt.

Zoals ook in ons tekstwoord.

In deze woorden zit zoveel glorie van God, zoveel machtsvertoon ten opzichte van de goddelozen dat Gods kinderen ( met eerbied gesproken) bij het lezen ervan met God kunnen meelachen.

Om dat te begrijpen is het goed om heel kort even de situatie van Paulus te schetsen. Na een lange periode van gevangenschap. Waarin Paulus zich als burger van het Romeinse rijk, zich uiteindelijk op de keizer beroept. 2 jaar lang heeft Paulus gevangen gezeten in Caesarea. Vanwege valse beschuldigingen van de Joden. Om vervolgens als gevangene een reis naar Rome te maken, waar hij voor keizer Nero zal moeten verschijnen. Een reis die op momenten verschrikkelijk is geweest. Stormen, schipbreuk, dodelijke slangenbeet etc.

Uiteindelijk  na 5 maanden komt Paulus in Rome aan. In Rome. De wereldstad waarvandaan het grote Romeinse koninkrijk geregeerd wordt. Echt het centrum van macht. Vergeleken met Rome stelt het huidige Amsterdam niet veel voor. Rome was de stad waar alles gebeurde. De plaats waar de grote keizer woonde en vandaaruit zijn enorme rijk bestuurde. Paulus dus als gevangene in Rome. Moet hij zich gaan verantwoorden voor de keizer. En zowel van de kant van de Romeinen als van de kant van de Joden kan Paulus vanwege het Evangelie  van de Kurios Jezus Christus, dat hij brengt niets anders verwachten dan vijandschap, tegenstand, verhindering.

Paulus komt als gevangene, waarin hij dag en nacht bewaakt wordt, terecht middenin de stad Rome en dan lezen wij:

En Paulus bleef twee volle jaren in zijn eigen gehuurde woning, en ontvang allen die naar hem toe kwamen. Hij predikte het Koninkrijk van God en gaf onderwijs over de Heere Jezus Christus, met alle vrijmoedigheid ongehinderd.

Het koninkrijk van God verovert de wereld vanuit een huurhuisje in de achtertuin van de woonplaats van de machtigste man op aarde op dat moment: Keizer Nero.

Wat een geweldige overwinning. Wij mogen daarom met een triomfantelijke lach op de lippen deze twee overwinningszinnen vanavond lezen en overdenken.

Geen onderbrekingen: Twee volle jaren.

In alle rust: In zijn eigen gehuurde woning.

Geen uitzonderingen: Paulus ontvangt allen die naar hem toe kwamen.

Inderdaad: vrijmoedig en ongehinderd.

Het is zoals Paulus het aan zijn geestelijk kind Timotheüs heeft geschreven: Timotheüs, ik draag boeien als een misdadiger. Maar het Woord van God is niet gebonden.


Want, er is geen wijsheid, er is geen inzicht, en er is geen raad tegen de HEERE. De satan en de goddelozen proberen het koninkrijk van God uit alle macht te verhinderen. En proberen het onderwijs over de Heere Jezus Christus te voorkomen. Maar ze krijgen alleen de ruimte die God bepaalt. Zodat Zijn apostel Paulus 2 jaar lang de tijd en de ruimte en de mogelijkheden krijgt om te preken. En wat preekt en onderwijst Paulus dan?

Hij preekt in het machtige rijk van de Romeinen het koninkrijk van God

En hij onderwijst bijna onder het gehoor van Keizer Nero die men Kurios noemde. Dat er geen andere Koning/ Kurios is dan Jezus Christus alleen. Halleluja. En wie weet hoeveel mensen daar bij Paulus zijn geweest die daarna het Evangelie weer verder de wereld over hebben verspreid.

En voordat iemand zegt: dat was toch allemaal wel toevallig dat het zo uitkwam. Nee, dit is het soevereine plan van God. En vergeet nooit dat de raad en het plan van God niet zijn afgelopen met het slot van Hand. 28. Nee, Gods raad en plan met deze wereld, met Zijn kerk is daar totdat het Koninkrijk in volmaaktheid komt.

Allemaal vanwege de trouw van de HEERE aan Zijn verbond. Paulus zal in die twee jaar ongetwijfeld teruggedacht hebben aan de trouw en de woorden van de Heere Jezus. Die eerst tegen de discipelen na Zijn hemelvaart gezegd had:

Maar u zult de kracht van de Heilige Geest ontvangen, Die over u komen zal; en u zult Mijn getuigen zijn, zowel in Jeruzalem als in heel Judea en Samaria en tot aan het uiterste van de aarde (Hand. 1: 8)

Paulus ontvangt inderdaad de beloofde kracht: met vrijmoedigheid preekt en onderwijst hij.

En ruim 2,5 jaar voordat Paulus inderdaad het Evangelie in zijn huurhuisje in Rome verkondigt was de Heere ’ s nachts al bij Paulus komen staan en hem goede moed ingesproken toen Hij zei: Paulus, zoals u in Jeruzalem van Mijn zaak getuigd hebt, zo moet u ook in Rome getuigen. (Hand. 23: 11).

Tot de uiterste der aarde. Ongehinderd. Wat God belooft dat doet Hij ook. HEERE, God van de legermachten, wie is als U? Groot van macht bent U, HEERE; Uw trouw omringt U (Psalm 89: 9).

Hoe is het met Paulus afgelopen?  Lukas zwijgt. De Schrift zwijgt. De Heilige Geest legt de hand op de mond van diegene die nieuwsgierig vraagt naar hoe het met Paulus verder is gegaan. Het Bijbelboek Handelingen eindigt met een open eind.  Gelukkig maar. Daar klinkt nl. de overwinning in door, dat Gods werk en de uitbreiding van Gods koninkrijk niet is geëindigd bij Paulus in dat huurhuis in Rome.  Waar de handelingen der apostelen eindigen gaan de handelingen van Koning Christus door.

Vanuit Rome is het Evangelie van Christus Jezus en het koninkrijk van God de wereld verder over gegaan. En heeft het bijv. 1.722 km afgelegd om ook hier via, via, via in Bedum Zich te vestigen.  En is Jezus Christus in en door Zijn genade, Koning in huurhuisjes, in villa’s, in rijtjeshuizen en in boerderijen ook in onze omgeving.

En ook vandaag op 24 juni 2020 is het Koninkrijk van God nog niet definitief gekomen.  Dit koninkrijk van God is er en toch ook nog niet. Bouwt Koning Christus nog steeds verder aan Zijn koninkrijk totdat het getal van de inwoners van dit rijk vol is. Tot die tijd werkt God door. En niets, maar dan ook niets kan de volmaking van Zijn rijk verhinderen.

Dáár in dat huurhuisje in Rome. Daar eindigen de handelingen van de apostelen, beschreven door Lukas. Maar we eindigen met een glimlach op de lippen. Vanwege de geweldige triomf van Koning Christus.

En dat te weten door het geloof doet de kinderen van dit koninkrijk. Zoveel jaren later vrijmoedig en in vast vertrouwen bidden:

Uw koninkrijk  koom’ toch, o Heer,
O, werp de troon des satans neer;
Regeer ons door uw Geest en Woord,
Uw lof wordt eens alom gehoord
En d’aarde met uw vrees vervuld,
Totdat G’uw rijk volmaken zult. (Gez. 5: 3).