Corona Maatregelen – Update vrijdag 26 juni 2020

1. Erediensten op zondag 28 juni
Zondagmorgen 28 juni zal ds. Sneep D.V. preken over Handelingen 7. Onze predikant is voornemens om over dit Schriftgedeelte twee preken te houden, waarvan wij aanstaande zondag de eerste zullen horen.
In de middagdienst zal een preek worden gelezen over Zondag 41 uit de Heidelbergse Catechismus. 
De collecte zal aanstaande zondag bestemd zijn voor de kerk. U kunt uw gaven overmaken op de bankrekening van de kerk. 

2. Kerkdiensten vanaf zondag 5 juli
De bedoeling is om vanaf zondag 5 juli iedereen de gelegenheid te geven om éénmaal per zondag naar de kerk te gaan. 
Daarvoor zal een indeling gelden die in de loop van de volgende week bekend zal worden gemaakt. Er wordt gewerkt aan een extra editie van het kerkblad waarin alle informatie zal staan die u nodig hebt.

Bij deze ontvangt u alvast de plattegrond van de kerkzaal. Neemt u deze goed door zodat u de aanwijzingen op de plattegrond goed weet.

Aandachtspunten bij het binnenkomen bij aanvang van de erediensten zijn:

 • Alleen de ingangen A en B zijn open.
 • Bij de ingangen staan desinfectans pompjes om uw handen te desinfecteren.
 • Bij binnenkomst wordt u gevraagd of u gezond bent en geen Corona gelijkende verschijnselen hebt.
 • Het toiletgebruik zo veel als mogelijk thuis doen, niet in de kerk. De wachtruimte van het toilet is klein en afstand is hier niet te realiseren als men moet wachten.
 • Bij de ingangen A en B van de kerkzaal staat een collectepaal.
 • Op de platte grond staat de looprichting aangegeven. Deze volgen.

  –       De cijfers 5/6/8/9/10 op de plattegrond duiden het aantal zitplaatsen in betreffende bank aan. Zo kunt u thuis vast kijken waar u kunt zitten.
  –       Gezinnen zitten bij elkaar in 1 bank.
  –        Een bijbelvakje in de bank voor u is 50 cm. Houdt 3 vakjes tussen u en de volgende persoon als u niet van hetzelfde adres komt. 1 vakje wordt gerekend als 1 zitplaats.

Aandachtspunten bij het verlaten van de kerkzaal na de eredienst zijn:

 • Op de plattegrond staat de looprichting aangegeven. Deze volgen.
 • Wacht bij het verlaten van de banken op elkaar zodat de middenpaden niet vollopen en 1,5 meter afstand niet te handhaven is.
 • Voorkom opstoppingen en versperring van de uitgangen door niet bij de uitgangen te blijven staan praten.
 • Vanaf zondag 5 juli na iedere dienst de eigen kussens en bijbels meenemen naar huis. Er blijft niets in de kerkzaal liggen. 

Extra aandachtspunt betreffende de crèche:

 • Vanaf 5 juli is er weer crèche.  Kinderen kunnen via ingang E en vervolgens via ingang F naar de crèche gebracht worden. Ouders kunnen via ingang G de kerkzaal in.
 • Bij ophalen kunt u via ingang E en F weer de crèche ingaan, uw kind ophalen en via uitgang G naar buiten. Houdt u zich hierbij aan alle richtlijnen.

3. Bemoediging
Nu de coronamaatregelen weer wat worden versoepeld is er ook weer meer ruimte voor de kerkgang. Wat hebben we daar allemaal naar verlangd!
Daarom is er alle reden om de aansporing van Paulus in Colossenzen 3:15 en 16 ter harte te nemen:
“En laat de vrede van God heersen in uw harten, waartoe u ook in één lichaam geroepen bent; en wees dankbaar. Laat het woord van Christus in rijke mate in u wonen, in alle wijsheid; onderwijs elkaar en wijs elkaar terecht, met psalmen, lofzangen en geestelijke liederen. Zing voor de Heere met dank in uw hart”.