Corona Maatregelen – Update vrijdag 29 mei 2020

1. Naar de kerk? Meldt u aan!
Vanaf aanstaande zondag, 31 mei, zullen er, zoals bekend, kerkdiensten worden gehouden waar 30 personen welkom zijn.
Op het moment dat deze update wordt voorbereid (donderdagmiddag) is de situatie als volgt.
De morgendienst van 31 mei zit vol. Voor de middagdienst kunnen er nog 8 kerkgangers bij.Op 1 juni (Tweede Pinksterdag) zijn er nog ruim 20 plaatsen beschikbaar.
Momenteel stagneert het aanmelden enigszins.
Misschien wachten sommige broeders en zusters nog even af. We raden u echter aan om u zo spoedig mogelijk op te geven. 
Het moet in ieder geval niet zo zijn dat er verderop in de maand juni opeens heel veel broeders en zusters naar de kerkdienst willen komen. In dat geval moeten we mensen teleurstellen; dat willen we graag voorkomen.
Kortom: aarzel niet; meldt u aan! Onze koster deelt u graag in!

2.Ook op het kerkplein 1,5 meter
Aanwezigen in de kerkdiensten attenderen we erop dat zij ook buiten, op het kerkplein, voldoende afstand moeten houden. Houdt u daar rekening mee? Bij voorbaat dank!

We herhalen nog even wat de vorige week reeds werd geschreven:Volg de instructies van het kostersechtpaar op

Het is belangrijk dat u bij het kerkbezoek de instructies van het kostersechtpaar opvolgt. Op deze manier hopen we dat alles ordelijk zal verlopen.

Aanvullende maatregelen
* Desinfecteer uw handen.
*  Hoest en nies in de binnenkant van uw elleboog.
* Schud geen handen.
* Houd 1,5 meter afstand (2 armlengtes) van anderen.

Blijf thuis en houd afstand bij één of meer van deze klachten:

  • gewone verkoudheid/niezen
  • hoesten
  • keelpijn
  • koorts 

3. Erediensten op Eerste en Tweede Pinksterdag
Dominee Sneep hoopt op Eerste Pinksterdag in beide diensten voor te gaan. In de morgendienst hoopt hij te preken over Handelingen 2:1. In de middagdienst zal D.V. worden gepreekt over Handelingen 11:15-18.  
Op Tweede Pinksterdag zal er een leesdienst worden gehouden. Aanvang, zoals gebruikelijk: 9.30 uur.

4. Collectes
Zowel op Eerste als op Tweede Pinksterdag zullen de collectes bestemd zijn voor de Opleiding tot de Dienst van het Woord.
In de kerkdienst-met-bezoekers zal niet gecollecteerd worden.
U kunt uw gaven overmaken op de bankrekening van de kerk. 

5. Bemoediging
We leven in een tijd waarin veel gediscussieerd wordt over de coronamaatregelen. Ook over het houden van erediensten en het zingen in erediensten wordt vaak geschreven. Laten we vragen om de wijsheid die God ons op het gebed geven wil.
En laten we de woorden die de apostel Paulus aan Timotheüs schreef maar in ons geheugen prenten: “Bewaar door de Heilige Geest, Die in ons woont, het goede pand, dat u toevertrouwd is” (2 Timotheüs 1:14).