Liturgie zondagmiddag 1 januari 2023

Collecte: Opleiding dienst des Woords
Rek.nr.: NL53 INGB 0004 7492 53
t.n.v.: Gereformeerde kerk Groningen

Votum en zegengroet
Psalm 63:1, 2
Gebed
Schriftlezing Joh. 3:1-21
Psalm 49:1, 2, 5
Tekst zondag 5, D.L. 3/4 art. 4
Bediening van het Woord
Gezang 14:1, 2, 3
Geloofsbelijdenis
Gezang 14:4
Gebed
Collecte
Psalm 33:7, 8
Zegen