Voorzorgsmaatregelen tegen coronavirus – Update vrijdag 15 mei 2020

1. De 1,5 meter-kerk
De kerkenraad heeft een commissie is ingesteld die de ‘1,5 meter-kerk’ gaat voorbereiden. Er zal onder meer worden gekeken naar het gebruik van het kerkgebouw tijdens erediensten, vergaderingen, verenigingen, crèche enzovoort.
Komende maandag, 18 mei, zal de commissie D.V. voor het eerst bijeenkomen. 

2. Vergadering van de kerkenraad
Gisteravond, donderdagavond 14 mei, heeft de kerkenraad weer vergaderd. Er werd vergaderd met inachtneming van de anderhalvemeter-regel, in de kerkzaal van de Goede Herderkerk in Bedum.
Mooi dat dat werk in de kerk op deze wijze toch voortgang kan vinden!

3. Belangstelling voor de kerkdiensten
De kerkdiensten die via internet worden uitgezonden worden veel bekeken. Er zijn ook vele kijkers ‘van buitenaf’. En laat er geen misverstand over bestaan: ook zij zijn van harte welkom om mee te kijken en te luisteren.
Laten we blijven bidden om een zegen over de Woordverkondiging!

4. Erediensten op zondag 17 mei
Aanstaande zondag zal ds. H.G. Gunnink in de morgendienst voorgaan. Hij hoopt te preken over Zondag 36 uit de Heidelbergse Catechismus. Zo de Here wil gaat ds. Sneep in de middagdienst voor. De tekst voor de preek is Johannes 21:15-17. 
4 a Collecte op zondag 17 mei
De collecte op zondag 17 mei zal bestemd zijn voor de Opleiding tot de dienst van het Woord.  
U kunt uw gaven overmaken op de bankrekening van de kerk.

5. Op woensdag 20 mei geen meditatie
Volgende week woensdagavond, 20 mei, zal er geen meditatie worden uitgezonden.

6. Eredienst op Hemelvaartsdag, 21 mei: 9.30 uur
Volgende week donderdag 21 mei, Hemelvaartsdag, zal er een eredienst worden gehouden die (uiteraard) ook via internet wordt uitgezonden. Aanvang: 9.30 uur. Op die dag zullen we de troonsbestijging van onze Heiland, de Here Jezus Christus, gedenken.  De tekst voor de prediking zal zijn: Hebreeën 4:14-16. 
De collecte op Hemelvaartsdag zal bestemd zijn voor de kerk.

7. Bemoediging
Op heel veel plaatsen in onze samenleving wordt nagedacht over het antwoord op de vraag: hoe moet het verder in de 1,5 metersamenleving? En één ding is wel duidelijk: makkelijke antwoorden zijn er niet.
Laten we, met het oog op de Hemelvaartsdag, Hebreeën 4:14-16 alvast tot ons door laten dringen: “Nu wij dan een grote Hogepriester hebben, Die de hemelen is doorgegaan, namelijk Jezus, de Zoon van God, laten wij aan deze belijdenis vasthouden. Want wij hebben geen Hogepriester Die geen medelijden kan hebben met onze zwakheden, maar Een Die in alles op dezelfde wijze als wij is verzocht, maar zonder zonde. Laten wij dan met vrijmoedigheid naderen tot de troon van de genade, opdat wij barmhartigheid verkrijgen en genade vinden om geholpen te worden op het juiste tijdstip”.