ANBI

ANBI-gegevens

A) Algemene gegevens

NaamDe Gereformeerde Kerk (hersteld)
PlaatsGroningen
Tel. Scriba050 5265 558
RSIN8186 39 003 – dossiernr. 52465.
Websitewww.dgkgroningen.nl
Emailscribadgkgroningen@gmail.com
AdresKraanvogelstraat 124
9713 BS Groningen
Standaardformulier publicatieplichtStandaardformulier publicatieplicht kerkgenootschappen 2020

De kerk zoals hierboven genoemd, is een geloofsgemeenschap die behoort tot De Gereformeerde Kerken (hersteld). Deze gemeente bezit rechtspersoonlijkheid als bedoeld in artikel 2 boek 2 Burgerlijk wetboek

B) Samenstelling bestuur

Het bestuur van de kerkelijke gemeente ligt bij de kerkenraad. De raad wordt gevormd door de ambtsdragers. Deze worden gekozen door en uit de leden van de kerkelijke gemeente. Het bestuur bestaat uit tenminste zes personen met gelijkheid van stemmen. Binnen het bestuur bestaan de functies van preses en scriba. Ten behoeve van het statelijk rechtsverkeer wordt de kerk vertegenwoordigd door twee of meer personen die daartoe bij schriftelijk besluit van de kerkenraad zijn aangewezen en gevolmachtigd.

C) Doelstelling/visie

De Gereformeerde Kerken (hersteld) zijn onderling verbonden in eenheid van het christelijk geloof, in gehoorzaamheid aan de Heilige Schrift.

Zij aanvaarden met de oude christelijke kerk de Apostolische Geloofsbelijdenis, de geloofsbelijdenis van Nicea en de geloofsbelijdenis van Athanasius.

Met de kerk van de Reformatie aanvaarden zij bovendien de Nederlandse Geloofsbelijdenis, de Heidelbergse Catechismus en de Dordtse Leerregels als betrouwbare samenvatting van de christelijke leer.

D) Beleidsplan

Het onderhouden van de wekelijkse openbare erediensten ter versterking van het geloof, het houden van catechisaties aan de jeugd, het houden van verenigingen en het bieden van hulp en ondersteuning aan hen die hulp nodig hebben.

E) Beloningsbeleid

De leden van de kerkenraad (het bestuur) en de leden van de commissies ontvangen geen vergoeding voor hun werkzaamheden.

Alleen werkelijk gemaakte onkosten kunnen worden vergoed.

F) Verslag Activiteiten

De kerkenraad is eindverantwoordelijk voor het bestuur van de gemeente. Dat doet hij door, waar mogelijk gemeenteleden in te schakelen bij het plaatselijk werk. Enkele taken zijn gedelegeerd aan afzonderlijke commissies, waaronder een commissie van beheer en een kascontrolecommissie.

G) Verkorte staat van baten en lasten met toelichting

Onderstaande balansen, achtereenvolgens van de kerk en de diaconie, geven inzicht in de bezittingen, de schulden en het eigen vermogen van de kerk per 31-12-2020.

Kerk

Diaconie

Aan de kerkleden wordt elk jaar een bijdrage gevraagd voor het werk van de kerkelijke gemeente waartoe zij behoren.

De kerkelijke gemeente bezit vermogen in de vorm van geldmiddelen. Medio januari 2016 is de gemeente in bezit gekomen van een pastorie. Deze is bedoeld als huisvesting voor de predikant en zijn gezin.

De lasten van de gemeente bestaan uit:

* het in stand houden van de kerkelijke bezittingen die nodig zijn voor het houden van de kerkdiensten (zoals onderhoud, energie, belastingen en verzekeringen),

* de kosten van de eigen organisatie (traktement predikant, vrijwilligersvergoeding koster, onkostenvergoedingen)

* de bijdragen aan de instandhouding van het landelijk kerkverband. Deze bijdragen worden geheven op basis van quota.