Over

Wie zijn wij?

Wij horen bij de ene kerk van Christus die er altijd al is geweest en er altijd zal zijn. De kerk is de plaats waar God tot mensen spreekt via de verkondiging vanuit de Bijbel. Mensen kunnen er terecht met vragen over het leven en God. Op zondag komen we bij elkaar in opdracht van Jezus Zelf. Hij laat van Zich horen en zoekt zondaren op. Dat doet Hij door de verkondiging en de uitleg van Zijn Woord.

Wat geloven wij?


Wat wij geloven, typeert wie wij als gemeente zijn. Wij geloven dat God de mens goed geschapen heeft. Door ongehoorzaamheid is de mens zondaar geworden. Ieder mens is vanuit zichzelf van God vervreemd. Bovendien staan we door onze zonden schuldig tegenover God. ‘Want zo lief heeft God de wereld gehad, dat Hij Zijn eniggeboren Zoon gegeven heeft, opdat ieder die in Hem gelooft, niet verloren gaat, maar eeuwig leven heeft.’ (Johannes 3:16). Jezus Christus is mens geworden, heeft geleden en heeft, door te sterven aan een kruis, de schuld (tegenover God) weggenomen van iedereen die in Hem gelooft. Het goede Nieuws van verlossing is het Evangelie. Dit Evangelie klinkt in de kerk. En iedereen die het Evangelie hoort, wordt opgeroepen tot bekering tot God en tot geloof in de Heere Jezus Christus. Om deze weg van verlossing aan de mensen bekend te maken, heeft God Zijn Eigen Woord gegeven, de Bijbel. De Bijbel is de bron waaruit wij weten wat wij moeten geloven om gered te worden en hoe wij echt gelukkig leven.

Een samenvatting van wat wij belijden staat in de apostolische geloofsbelijdenis:

 1. Ik geloof in God de Vader, de Almachtige, Schepper van hemel en aarde.
 2. En in Jezus Christus, Zijn eniggeboren Zoon, onze Heere;
 3. Die ontvangen is van de Heilige Geest, geboren uit de maagd Maria;
 4. Die geleden heeft onder Pontius Pilatus, is gekruisigd, gestorven en begraven, nedergedaald ter helle;
 5. op de derde dag wederom opgestaan van de doden;
 6. opgevaren ten hemel, zittende aan de rechterhand van God, de almachtige Vader;
 7. vanwaar Hij komen zal om te oordelen de levenden en de doden.
 8. Ik geloof in de Heilige Geest.
 9. Ik geloof een heilige, algemene, Christelijke Kerk, de gemeenschap van de heiligen;
 10. vergeving van de zonden;
 11. opstanding van het vlees;
 12. en een eeuwig leven.

Naast de apostolische geloofsbelijdenis belijden wij ons geloof ook met de

Wij belijden daarnaast ook de drie formulieren van eenheid. Deze belijdenisgeschriften bevatten een samenvatting van wat wij geloven en zijn gebaseerd op Gods Woord:

In de regel wordt elke zondag één keer gepreekt uit de Heidelbergse Catechismus.