Preek Zondag 19

Preek Zondag 19
Door Ds. HW van Egmond

Liturgie

 • Beginpsalm
  • Psalm 99:1,2,4
 • Psalm na de wet
  • Psalm 2:1,4
 • Gebed
 • Schriftlezing
  • Efeze 4:1-16
 • Tussenpsalm
  • Gezang 25:1,2,3
 • Tekst
  • Zondag 19
  • DL II,9 p.641
 • Psalm na preek
  • Psalm 73:9,10
 • psalm na belijdenis
  • Psalm 47:1
 • Gebed
 • Collecte
 • Slotpsalm
  • Psalm 68:8,13

Preek

Gemeente van onze Here Jezus Christus, broeders en zusters, jongens en meisjes,

Wanneer we om ons heen kijken, en zien hoe allerlei uitspattingen van zonden mogelijk zijn, krijg je wel eens de indruk, dat we onszelf maar moeilijk als christen overeind kunnen houden, tegenover zo’n wereld die brutaal haar eigen meningen aan ons opdringt.
Dan krijg je de gedachte dat we alleen de problemen moeten oplossen.

Aan de ene kant vraagt onze Heiland dat we God eren, maar aan de andere kant wil de samenleving dat we die gehoorzaamheid terugdringen tot enkel een privézaak.
Die omgeving claimt ongebonden vrijheid voor o.a. prostitutie, en geeft ruimte aan homoseksuelen voor hun shockerende demonstraties.

Samenwonen is aanvaard; en de eerbied van kinderen voor ouders, en gehoorzaamheid aan de overheid: het lijkt allemaal maar moeilijk te kunnen.
En dat drukt op ons broeders en zusters.

Staan we dan alleen tegenover die druk?
Moeten we dan zelf maar plannen uitdenken om jezelf als christen te redden?
En hoe doe je dat dan?
Sommigen zoeken de oplossing in een soort van verdraagzaamheid voor elke mening.
Accepteer alle verschillen, dan hebben we tenminste ruimte om het uit te houden.

Ja broeders en zusters, waar halen we de moed vandaan, om op te komen voor de eigen plaats van de kerk? Waar halen we de moed vandaan, midden in de spanningen die dat werken voor Christus met zich meebrengt?

In dit tumult geloven wij, dat Jezus Christus alles regeert.
Antwoord 47 heeft gezegd: naar Zijn Godheid en majesteit verlaat Hij ons nooit meer.
Zondag 19 onderstreept dit nog eens: de garantie voor ons bestaan ligt bij Jezus Christus in de hemel.
Zijn werk houdt Zijn kerk in stand tot aan de jongste dag.
We preken u deze zondag onder het thema:

BIJ ZIJN VADER IN DE HEMEL
WERKT CHRISTUS VOOR ZIJN KERK
OP AARDE.


Vanaf zondag 11 is onze Catechismus al bezig met het uitleggen van de Naam en het werk van onze Here Jezus Christus.
Wat heeft Hij allemaal voor ons gedaan, en wat hebben we nog van Hem te verwachten?

Dat laatste is wel even belangrijk denk ik.
Immers, de Catechismus heeft het gehad over Zijn geboorte, Zijn lijden en sterven.
Ook juichte de Catechismus over Christus’ opstanding uit de dood: Hij leeft!
‘Ik ben de levende tot in alle eeuwigheden’, is Zijn boodschap aan Johannes op Patmos.
De dood en de hel kunnen Hem niet meer te pakken krijgen.

Maar wat kunnen wij daarmee?
Deze Levende is opgevaren naar de hemel. Weg, uit ons blikveld verdwenen.
Heeft Christus ons na Zijn hemelvaart niet wat alleen achtergelaten hier op aarde?
Alle moeiten en strijd; alle verdriet om gezondheid en om je zaak, komt hier op ons af.
En het lijkt er wel op, alsof we er alleen doorheen moeten ploeteren.

En wat een strijd heeft de kerk niet te voeren tegen lauwheid; tegen een oprukkende onverschilligheid.
Bovendien komt er vanuit de wereld een druk op de kerk af, om eens wat meer open te staan voor andere meningen.

En dan lijkt het er wel eens op dat we moeten zeggen: ons Hoofd Christus is in hemelse heerlijkheid, en Zijn kerk leeft hier op aarde in narigheid.
Bij Hem is de glans van het eeuwig leven; dood en de vergankelijkheid kan Hem niet meer treffen.
Maar wij huilen elke dag nog de tranen van verdriet, en werken in het zweet met de zorgen voor de toekomst.

Zijn we dan niet erg alleen?
Moeten we dan maar zelf manieren gaan bedenken om de toekomst van de kerk veilig te stellen?
Laten we zelf modellen bedenken voor een soepel grensverkeer tussen kerk en wereld, roepen sommigen.
Lever iets in van de waarheid van Gods Woord, dan word je geaccepteerd door verdraagzame toleranten.

Broeders en zusters, laten wij zo niet spreken.
Zondag 18 heeft ons geleerd dat Christus in de hemel is, om daar bij de Vader voor ons te pleiten.
Bij onze God en Vader in de hemel, neemt Christus het voor ons op.
Daar houdt Hij de regie in handen, van wat hier gebeurt op de aarde.

Zondag 19 maakt die regering van Christus duidelijk.
De Heiland werkt voor ons, terwijl Hij zit aan de rechterhand van Zijn Vader.
De belijdenis wil hier onze verwondering losmaken over de doorgang van Christus’ werk.

Want Hij ging niet naar de hemel om daar rust te nemen; de Here Jezus is niet bij zijn Vader gekomen om daar af te wachten, wat wij ervan maken; Zijn aanwezigheid in de hemel is geen vakantie, of een welverdiende rust, na Zijn werk van lijden, sterven, en opstanding op aarde.
Nee, opgestaan uit de doden, en opgevaren naar de hemel, is Hij in de hemel om met Zijn macht, heerlijkheid, en kracht, door te werken voor Zijn duurgekochte kerk.

Ziet u, dat is vandaag het werk van onze Middelaar.
Hij zit daar bij de Vader, aan Zijn rechterhand.
Let op die weg van de Here: Hij is verhoogd!

Aan het kruis op Golgotha kocht Hij ons met Zijn bloed. Daar is Hij neergedaald in de hel.
Maar let dan op Zijn triomftocht: opgestaan uit de doden, opgevaren naar de hemel, en daar zit Hij aan de rechterhand van de Vader om ons, zijn kerk te regeren.

Dat betekent dat wij elke dag, elk actueel ogenblik; iedere keer als de nood, en de moeite over ons komt; of als de dankbaarheid, en de blijdschap ons treft, dat we het weten te belijden en juichen: Jezus Christus regeert mijn leven.
Hij zorgt voor ons als de goede Herder voor Zijn schapen.
Dat betekent dat: zich bewijzen als het Hoofd van Zijn christelijke kerk.
Christus maakt dat werk waar!

Daarvoor heeft Christus alle macht.
Want let eens op: waar denken we aan bij dat zitten? Dat lijkt vreemd: de Here Jezus zit daar bij Zijn Vader in de hemel. Dat lijkt erop dat Hij daar niks doet.

Maar het betekent meer dan we zo op het eerste gezicht denken.
Kijk eens naar een rechter: als die rechter zitting houdt, is hij bezig met de uitvoering van zijn ambt.
Als die rechter zitting houdt, is hij in functie in zijn ambt.
Ambtelijk spreekt de rechter zijn oordeel uit.

Deze opdracht, dat ambt, gaf de Vader ook aan de Zoon.
Psalm 110 “neem plaats aan Mijn rechterhand”.
En in Efeze 4:10; ‘Christus is opgevaren naar de hemel om daar de hoogste positie in het heelal in te gaan nemen.’

Het grote doel van Zijn hemelvaart is: de troonsbestijging in de hemel, om plaats te nemen aan de rechterhand van de Vader.
Daar kreeg Hij alle eer en macht om Zijn werk voort te zetten.

Paulus denkt hieraan in vers 10: om “alles met Zijn aanwezigheid te vullen”.
Betekent dit, dat alles en iedereen een christelijke richting zal opgaan?
Zal de hele wereld bezield raken van de hemelvorst Jezus Christus?
Zullen allen de hemel ingaan?

Het gaat in dit vers, Efeze 4:10, er om dat Christus alles vervult met Zijn macht.
Maar het doel daarvan is, dat Christus die volledige heerschappij over hemel en aarde gebruikt, om aan Zijn kerk, alle gaven uit te delen die Zijn kerk nodig heeft.

Let maar op vers 7 en 11.
Vers 7, de verhoogde Christus heeft aan iedereen die in Hem gelooft de genade gegeven om als christen te leven.
Als Hoofd onderhoudt Hij Zijn leden, die door het geloof aan Hem vastzitten.
Zij krijgen de hemelse gaven die Christus heeft verdiend: Zijn zorg en liefde.
Gaven die Hij vanuit de hemel uitstort in Zijn kerk.

Hoort u hier: de Heiland is niet zuinig met Zijn gaven van genade, hulp, en troost.
Maar als in een geweldige stortvloed deelt Hij alles uit, wat we als Zijn kerk nodig hebben, om het vol te houden in de moeiten van deze wereld.
Met Zijn gaven, houdt ons Hoofd ons vast, bij Zijn Woord, opdat we niet afdwalen of niet verslappen.

Er wordt tegenwoordig wel eens gevraagd wat zijn nu die gaven van Christus?
Welke gaven geeft Zijn Geest? En hoe krijg je die?

Broeders en zusters, waar het geloof is, daar zullen we die gaven vinden.
Vergelijk Romeinen 12: 7 en verder: profetie, het dienen, onderwijs en vermanen, ook de diaconale liefde in de gemeente: het zijn allemaal gaven van Christus aan Zijn kerk.
Gaven die Hij uitstort door Zijn Geest. Ook Zijn Woord heeft Christus ons gegeven;
daarmee werkt Zijn Geest op aarde. Ook ambtsdrager zijn gaven van de Heiland.

Vergelijk vers 11: de Heiland geeft vanaf de rechterhand van Zijn Vader apostelen, profeten, evangelieverkondigers, herders en leraars, om de heiligen toe te rusten.
Dat zijn allemaal hemelse gaven broeders en zusters!
Zo maakt de Here dat we een paraat, toegerust volk zijn, voor Zijn dienst.
Op die manier doet ons Hoofd Christus, Zijn lichaam, (de gemeenschap der heiligen) groeien.

Al die gaven zorgen ervoor, dat er onder ons ook vruchten gezien worden van een christelijk leven: de opbouw van de gemeente.
Dat we elkaar herkennen in de trouw aan God, en in de liefde voor Zijn Woord.
Die liefde voor God komt eruit, in een strijden tegen de zonden, en in een verlangen om te leven naar de regel van Gods verbondswet.

Broeders en zusters, wat ligt er een schat aan gaven in de gemeenschap met Christus!
Het zijn allemaal vruchten van de gaven die Christus ons door Zijn Geest geeft.
Ziet u Christus zo onder ons werken?
Door Zijn Woord en Geest is Hij bij ons.
Hij kent onze moeite en met Zijn hemelse gaven werkt Christus met ons mee hier op aarde.
Dat we dat niet vergeten!

Kijk zo nu eens om u heen.
Hoe vaak horen we tegenwoordig dat mensen ons Hoofd lasteren.
Het is haast standaard dat in de media Zijn naam met spot genoemd worden.
Maar dat is het werk van de boze om ons van Jezus Christus los te maken.

Zoek in die strijd uw hulp niet bij mensen die een eigen programma hebben uitgedacht om als christen te leven.
Denk niet dat mensen zichzelf met hun eigen plannen redding kunnen geven.
Wij kunnen niet opklimmen naar de hemel.
Mensen kunnen geen eigen geloofsladder oprichten om de hemel te bestormen.
Houdt vast: dat Jezus Christus hier Zijn hemelse gaven uitgiet.
Vanuit de hemel komt onze hulp.
Houdt uw Heiland hoog.

We zijn, Zijn bruid, en geen groep mensen die eigen theologische stokpaardjes eropna houden.
We zijn een gemeente, die mag leven uit de winst van onze Heiland: Zijn Geest en Zijn overwinning van Pasen.
Van Hem en Zijn werkmethode mag niemand zich losmaken.
Psalm 2: onderwerp u aan Hem; toon de Here uw ontzag, welzalig wie bij Hem schuilen.

Broeders en zusters, Christus heerst niet vanuit de hemel als voor een eigen privézaak.
De Zoon van de Vader, werkt in een plan.
Daarom nam Hij Zijn ambt op in vernedering.
Om Zijn trouw aan het plan van Zijn Vader, was Hij gehoorzaam tot in de dood.
Toen is Hij opgewekt uit de dood en leeft!

Maar Hij zet dat ambt voort.
Christus werkt verder om te komen tot een machtige finale van dat plan van Zijn Vader: de verhoging van Gods uitverkoren kerk.

Dat is de toekomst waar Christus naar toe werkt.
Geen enkele grootmacht, koninkrijk geen Amerika, Rusland of China, of welke grootmacht ook maar: niets en niemand heeft de geschiedenis in zijn hand dan alleen onze Jezus Christus!
Terroristen en presidenten regeren ten diepste de toekomst niet.
Jezus Christus, onze Here, is Koning met alle macht en eer gekroond.

Dat is onze troost in deze wereld.
Dit evangelie treft ons in hart en ziel.
Van deze onwrikbare macht van Christus raken we (in het geloof) ontroerd.
Immers, is Jezus Christus die Heer is over hemel en aarde, ook niet die goede Herder, die ons door de donkere dalen (van ziekte en spanningen) meedraagt op Zijn armen, en ons zo door het tranendal van dit leven meeneemt naar de glorie van het huis van Zijn Vader?

Daarom mogen we elkaar toeroepen: de harten omhoog, op Jezus Christus zien, die in de hemel voor ons pleit aan de rechterhand van Zijn Vader.
Onze enige verwachting is Jezus Christus. Niemand anders.

De wereld en de samenleving vergapen zich aan de consumptie, en zijn ongerust als er vragen worden gesteld of allerlei luxe wel voor handen blijft.
Ongelovigen zoeken dan hun troost dan bij de Tv, of in het gokken, of ander goddeloos vermaak.
Maar dat vergaat allemaal.
Dat houdt geen stand.

Onze Here Jezus Christus zal al dat goddeloos gedoe stukslaan als pottenbakkerswerk.
Als Hij terugkomt op de wolken van de hemel, en iedereen Hem ziet in Zijn heerlijkheid.
Zal Hij op die dag, met een geweldige kracht de geschiedenis van de wereld afsluiten.
Waar Hij nu (zittend aan de rechterhand van Zijn Vader) mee bezig is, zal dan als een onoverwinnelijk werk tevoorschijn komen: leven voor Zijn kerk, en ondergang voor Zijn en onze vijanden.

Zijn uitverkoren kerk zal Hij meenemen in Zijn heerlijkheid.
Let op die naam: uitverkoren kerk.
Hier horen we iets van de diepte van de liefde van de Vader die Zijn kerk heeft uitverkoren van voor de grondlegging van de wereld.
Tot vandaag toe werkt God door naar de vervulling van Zijn plan, Dordtse Leerregels II,9.
Al de uitverkorenen, zullen bijeen vergaderd worden, en er zal altijd een kerk zijn: gefundeerd in het bloed van Christus.

Om dat werk af te maken is Christus op aarde gekomen.
Wie gelooft dat de trouwe God en Vader van Jezus Christus ons trouw bewaart naar Zijn beloften, zal hier juichen: ik ga mee met de uitverkorenen naar de troon van mijn Vader.
Daar heeft onze Here Jezus Christus de plaats bereid om bij Hem te leven en bij Hem te zijn.

Dat is onze bemoediging, die troost: tot in het diepst van onze ziel.
Jezus Christus is en blijft actief.
Al zien wij hier nu de afval, en schrikken wij van de dwaling en de tolerantie: Christus zal ons verhogen. Daar groeien we naar toe.

Laat deze vaste troost er dan ook duidelijk uitkomen.
Wees trouw.
Bid en werk, en leef vol verlangen naar die dag van Christus’ wederkomst.
Dan zal Hij ons verlossen uit het strijdperk van dit leven en ons opnemen in Zijn heerlijkheid.

AMEN