De Bijbelse Boodschap

Misschien bent u niet zo thuis in de Bijbel of is de inhoud van Gods Woord, door wat voor omstandigheden ook, bij u of jou wat uit zicht geraakt. Hieronder volgt in hoofdlijnen wat de Bijbel leert:

God de Schepper

De HERE God is de Schepper van de hemel en de aarde. Hij heeft alles in zes dagen volmaakt en goed geschapen. De mens is door Hem geschapen naar Zijn beeld. Elk schepsel is door God geschapen om Hem te dienen.

“In het begin schiep God de hemel en de aarde”. (Gen. 1, 1)

“En God zag alles wat Hij gemaakt had, en zie, het was zeer goed. (Gen. 1, 31a)

Wij zijn zondaren

De mens is op ingeven van de duivel in zonden gevallen en in opstand gekomen tegen God. Het is de schuld van alle mensen dat de vrede en de heerlijke gemeenschap die er was tussen de mensheid en God is verbroken. Onze val in zonden heeft tot gevolg dat de goede schepping van God veranderd is in een wereld vol van kwaad, ziekten, moeiten, zonden en dood.

“Want allen hebben gezondigd en missen de heerlijkheid van God”. (Rom. 3, 23)

“Daarom, zoals door één mens de zonde in de wereld is gekomen, en door de zonde de dood, en zo de dood over alle mensen is gekomen, in wie allen gezondigd hebben”. (Rom. 5, 12)

Gods verlossing

God heeft zijn liefde voor ons mensen laten zien door Zelf verlossing te bewerken. Hij zond Zijn Zoon Jezus Christus naar deze aarde om te sterven aan het kruis. Toen droeg Christus de zonden en schuld van de hele wereld en herstelde zo de vrede tussen God en mensen. Door Zijn sterven kan en wil God uw en jouw zonden vergeven als je in Hem gelooft. Dan is het weer goed tussen jou en God en mag je weer Gods kind zijn. Als je God afwijst en niet in Hem gelooft wacht het eeuwig oordeel en de eeuwige dood.

“Maar allen die Hem aangenomen hebben, hun heeft Hij macht gegeven kinderen van God te worden, namelijk die in Zijn Naam geloven”. (Joh. 1, 12)

“Want zo lief heeft God de wereld gehad, dat Hij Zijn eniggeboren Zoon gegeven heeft, opdat ieder die in Hem gelooft, niet verloren gaat, maar eeuwig leven heeft”. (Joh. 3, 16)

Wij moeten God dienen

Met dank aan God voor het zenden van Zijn Zoon, geven wij, uit genade door het geloof, ons leven helemaal aan Hem. Een leven in dankbaarheid, in al de moeiten die er nog zijn. Tot de dag dat onze Redder Christus Jezus als Rechter terugkomt op deze aarde om alles nieuw te maken. Dan zal God weer voor eeuwig in volmaakte vrede bij Zijn kinderen wonen op de nieuwe hemel en de nieuwe aarde.

Ik roep u er dan toe op, broeders, door de ontfermingen van God, om uw lichamen aan God te wijden als een levend offer, heilig en voor God welbehaaglijk: dat is uw redelijke godsdienst”. (Rom. 12, 1).

“En Hij die op de troon zit, zei: Zie, Ik maak alle dingen nieuw. En Hij zei tegen mij: Schrijf, want deze woorden zijn waarachtig en betrouwbaar”. (Opb. 21, 5)

Wilt u of jij meer weten? Neem dan gerust contact met ons op of bezoek eens de wekelijke zondagse erediensten.

Je bent van harte welkom!