Preek Zondag 21

Preek Zondag 21
Door Ds. HW van Egmond

Liturgie

 • beginpsalm
  • Psalm 124: 1,2,3
 • na de wet
  • Psalm 139: 1,11
 • schriftlezing
  • Kolossenzen 1: 12- 23
 • tussenpsalm
  • Psalm 122: 1,2,3
 • tekst
  • Zondag 21
 • na de preek
  • Gezang 31: 1,2,3
 • na de belijdenis
  • Gezang 32: 1,2
 • slotpsalm
  • Psalm 118: 1,5

Preek

Gemeente van onze Here Jezus Christus, broeders en zusters, jongens en meisjes,

Zondag 21 is tegenwoordige best wel een actuele Zondag.
Eigenlijk zijn alle Zondagen van de Heidelberger Catechismus actueel, maar Zondag 21, gaat toch wel over een heel actueel thema: de kerk.

Beter: Zondag 21 maakt ons duidelijk dat als het over de kerk gaat dan hebben we het over de levende Christus die Zijn kerk vergadert, beschermt en onderhoudt.
Je proeft zo in deze Zondag de activiteit van Christus.
Er zit vaart in Zijn werk. Ook vandaag in (2020).
In dat licht heeft Zondag 21 het over een actueel onderwerp.

Bovendien valt het ons op bij deze Zondag dat het geweldig is om onder deze actieve kracht van een werkende Christus te mogen leven.
Want de Heiland blijft van jaar tot jaar bezig met Zijn kerk.
Hij vergeet ons niet, maar Hij bewaart ons voortdurend bij het Evangelie van de vergeving van de zonden en het eeuwig leven.

Dat dit werk van Christus doorgaat en niet vast zit, valt ons ook op wanneer de doop plaats vindt; of wanneer jongelui belijdenis van hun geloof doen; of wanneer ambtsdragers worden bevestigd.

Als we zo mogen spreken over Zondag 21 springt één punt er duidelijk uit: wij leven onder de zorg van de levende Christus.
Onder Hem weten wij ons levende leden. Vergelijk het slot van antwoord 54, ‘Ik geloof dat ik van deze gemeente waar Christus voor zorgt, een levend lid ben en dat ook eeuwig zal blijven’.

Dat is wat we vanmorgen/ vanmiddag de dynamiek noemen van het werk van de levende Christus.
Zijn activiteit op aarde staat centraal in deze Zondag.
Daarom preken we u deze Zondag onder het thema:

DE DYNAMIEK IN HET LEVEN VAN:
CHRISTUS EN ZIJN KERK.

(I)
Zondag 21 stelt ons voor de vraag wat wij geloven van de heilige algemene christelijke kerk? Hoe stelt u zich die kerk voor?
Wanneer men u vraagt waarom u lid bent van de kerk; waarom gaat u naar deze kerk, De Gereformeerde Kerk, wat zou u dan antwoorden?

Sommigen zouden kunnen zeggen: de kerk is slechts een samenkomst van mensen die over een bepaald punt van het christelijk geloof hetzelfde denken.
Daarom komen ze als gelijkgezinden op de zondag bij elkaar.
Ze zijn het eens over b.v. de doop, of hebben een eigen mening over de verkiezing of het verbond.
Die mensen weten zich dan één in dat ene punt.
Dat onderwerp is het punt van hun samenbinding. Van hun eenheid.

Kijk broeders en zusters, op deze manier kan je ook gemakkelijk verklaren waarom er zoveel kerken zijn.
Want als je op een bepaald punt van mening verschilt met mensen met wie je eerst naar dezelfde kerk ging dan begin je gewoon voor jezelf.
Je zoekt een paar mensen die er net zo over denken als je dat zelf doet en die dezelfde keus maken over dat ene punt.
Maar broeders en zusters, zo maken mensen een kerk.
Klopt dat met de Catechismus?
Want kan dat, dat je over de kerk een omschrijving geeft waaruit duidelijk wordt dat de kerk afhankelijk is van de voorkeur of de mening van mensen over een bepaald onderwerp?

Daarvoor kijken we eens naar antwoord 54.
Als ons gevraagd wordt wat gelooft u van de heilige, algemene christelijke kerk, begint het antwoord direct met: ‘de Zoon van God’.
Zondag 21 kijkt helemaal niet naar mensen of die het over een bepaald punt met elkaar eens zijn.
De kerk is een werk, een activiteit van de Zoon van God.
Van Hem gaat de dynamiek, de kracht uit waardoor de kerk er is, bestaat en leeft.
De Zoon van God vergadert, beschermt en onderhoudt een gemeente.
Jezus Christus formeert de kerk.
Hij brengt de mensen bij elkaar en bewaart hen in de eenheid van het ware geloof.
Je hoort in deze woorden de actie van de levende Christus.

Broeders en zusters, houdt nu die Zoon van God onze Here Jezus Christus, onze Zaligmaker in de gaten, niet alleen als het gaat over zijn lijden en sterven en zijn opstanding. Maar ken Jezus Christus als een volkomen Verlosser.
Let op Hem, ook als het over de kerk gaat, over die uitverkoren gemeente van Vader in de hemel.

In de vorige Zondagen is breed belijdenis gedaan over het werk van Christus. Hij kwam op aarde om voor onze zonden te sterven.
Hij gaf Zijn bloed om ons als bruid te werven.
Dat bloed is de koopprijs voor Zijn bruidskerk.
Deze Heiland die stierf aan het kruis is opgestaan uit het graf.
De banden van de dood brak Hij stuk.
Als de eeuwig levende ging Hij naar de hemel. Terwijl Hij Zijn leerlingen zegende voer Hij op naar de troon van God.

Vergelijk Kolossenzen 1:18b. Hij is de eerstgeborene van de doden om in alles de eerste te zijn. Dat betekent zoveel als: de voortrekker de gezaghebber over hemel en aarde.
Als de Zoon van de levende God werkt Hij vanuit Zijn hoge positie aan de vergadering van Zijn kerk. Dat doet Hij al vanaf het begin van de wereld.
In Naam van de levende God werkt Hij verder, en opent Hij wegen waar mensen dachten dat die gesloten waren.
Vergelijk David, die in naam van deze levende God, op Goliath afging.
En vergelijk Elia op de Karmel, die daar in de naam van deze levende God bad om regen.

Omdat Christus die leeft tot in eeuwigheid Zijn kerk vergadert, is die kerk geen hopeloze zaak. En zeker geen mensenzaak.
Met goddelijke kracht onderhoudt en beschermt Christus haar.
En daar gaat Hij mee door tot aan het eind van de wereldgeschiedenis.

In die grote lijn van al die jaartallen van de kerkgeschiedenis staat ook het jaar (2020).
Ook vandaag werkt Christus hier aan deze plaats aan Zijn kerk.

Als Paulus aan dit geweldige werk van Christus denkt, geeft hij Christus de naam Hoofd.
Christus is Hoofd van Zijn lichaam, de kerk. Dat doet Paulus vaker, vergelijk o.a. Romeinen 12, en 1 Korinte 12 en ook Kolossenzen, het gedeelte dat we gelezen hebben. Hoofdstuk 1:15 en verder.

Daar zingt Paulus een loflied op de Zoon van God die ons de verlossing van de zonden heeft gebracht.
Deze Christus heeft alle macht; vers 16, alles is in Hem en door Hem geschapen.
Er is geen enkele macht die buiten Christus kan leven of bestaan.
Ook vorsten en de groten van de aarde die christenen vervolgen, alles en iedereen (ook mensen die hoogmoedig een eigen hemel maken, of de dood ontkennen), iedereen staat onder Zijn regering.
Niemand kan iets doen zonder dat Jezus Christus de Levende daar ruimte voor geeft.

Dat geeft aan ons als leden van de kerk moed en vertrouwen.
Want wij leven in een wereld die al minder met God en Zijn Woord rekent.
Want deze Here Jezus Christus, die hemel en aarde regeert, is nu in hoogst eigen Persoon het Hoofd van de kerk.
In de hand van deze Christus ligt de garantie voor het bestaan van de kerk.

Christus maakt als Hoofd van Zijn kerk uit hoe wij verzorgd en geregeerd worden.
Vers 18. Dat betekent dat Hij als ons Hoofd in de hemel niet zo hier en daar ergens op aarde één van Zijn leden als een los schaap laat rondlopen.
Hij plukt niet af en toe een enkeling eruit om dan pas in de hemel van die enkelingen een gemeente te maken.

Als je zo denkt kom je uit op de mening dat het er hier op aarde alleen maar om gaat dat je in je eigen uitgekozen kerkgroep je eigen vroomheid kunt beleven; volgens je eigen ideeën en je eigen mening.
Als een solist.

Maar nee, hier op aarde vergadert en onderhoudt Jezus Christus zich een gemeente.
Dat doet Hij onder de zorg van ambtsdragers die Hij tot dit verzorgend en dienend werk geroepen heeft en daar ook verantwoording van vraagt.
Hij is het Hoofd dat ons als de Goede Herder voorgaat en wij volgen Hem als leden van Zijn lichaam.
Hij is de Aanvoerder en wij hier op aarde laten ons door Hem onderhouden op de manier zoals Hij dat wil: door Zijn Woord en Geest in de eenheid van het ware geloof, antwoord 54.

En daarom zijn al de gelovigen geroepen om samen te komen en samen als levende leden achter Christus aan te gaan.
Samen onder de dynamiek van Christus lid te zijn van de kerk zoals Hij die op elke plaats vergadert.
Want als de Levende verzorgt, bewaart Christus Zijn kerk als Zijn volk.
Zo gaat vraag en antwoord 55 ook verder. Wat verstaat u onder de gemeenschap der heiligen?

Let op dat woord ‘heiligen’. Heiligen zijn geen mensen zonder zonden. Dat is rooms.
Heilig wil zeggen: u hoort bij God.
Ja, ook al hebben we nog de strijd tegen de zonden, en gaan we vaak een andere weg dan de Here ons leert, u broeders en zusters, jullie jongens en meisjes, bent als heiligen lid van Jezus Christus. Gekocht met Zijn bloed.
Als heiligen ontvangen we van Christus Zijn schatten.
Zo hebben we als gelovigen persoonlijk gemeenschap met Christus.

Dat is dat ‘ten eerste’ van antwoord 55.
Persoonlijk hebben we gemeenschap met Christus en delen mee in de schat van verzoening en leven.
De Heilige Geest maakte ons door waar geloof vast aan Christus en zo ontvangen we al de schatten van Christus, Zondag 20.
Het gaat om heel veel schatten en ook om geweldige schatten: eeuwig leven, vergeving van de zonden; waar geloof; troost in rouw en verdriet en ook ons dagelijks brood.

Maar de Heiland gaf ons ook de gaven van meeleven en troosten.
Iedereen onder ons heeft weer aparte gaven.
Sommigen van leiding geven, anderen hebben weer gaven om de gemeenschap der heiligen te stimuleren in allerlei activiteiten.
Als levende leden worden we ook zelf dynamisch in het werken en leven voor Jezus Christus.

Maar nu ligt er voor al die heiligen, al die mensen die van Christus zijn, de opdracht om samen op te trekken in deze wereld.
Om in de naam van Jezus Christus, en in de eenheid van het ware geloof, samen te komen en samen God te eren.
Loop daarom als gelovigen elkaar niet voorbij!

Want in dat ‘ten tweede’ van antwoord 55 staat, dat we de roeping hebben om met die grote gaven (die Christus ons geeft) niet geïsoleerd op onszelf te blijven staan.
Ga niet alleen privé met Christus door het leven.
Het is onze roeping om al de schatten die we van Christus kregen in te zetten voor onze broeders en zusters. ‘Tot nut en heil van elkaar’ zegt de Heidelberger.
Dat we samen als broeders en zusters dankbaar en blij zullen meedoen in de gemeenschap van de kerk.

Hier wordt duidelijk dat we als gelovigen niet op onszelf mogen blijven staan.
Antwoord 55 begint met wat we als levende leden van Christus hebben en wat we verplicht zijn.
Als levend lid van Jezus Christus de Heer van Pasen zoek je de andere leden van deze Levensvorst. Om zo samen Hem te eren en elkaar te dienen.
Voor die eenheid heeft Christus ook gebeden.

Laten we in dat geloof samen van harte en met vreugde de grote gave van Christus, (namelijk de verzoening van de zonden en het eeuwig leven) bewaren en belijden.
Dan zullen we strijden tegen de zonden en tegelijk met een warm hart ons inspannen voor onze broeders en zusters.

En wie steeds de eredienst verzuimt, en naar zijn eigen voorkeur ergens anders naar toe gaat, loopt met zijn gaven, de eigen broeders en zusters voorbij.
Dan kan je niet of moeilijk, in de lijn van antwoord 55 samen de gemeenschap der heiligen dienen.

Want wie het Woord gelooft en de zorg van Christus kent, dat Hij hier door Zijn Geest dat geloof werkt, zal elke zondag de plaats waar Christus Zijn genade uitdeelt opzoeken.
In dat geloof zien we hoe de Heiland ons hier als Zijn levende leden verzorgt, vergadert en onderhoudt. Opdat we Hem en Zijn Vader eren.

Want dat is die geweldige plaats die we hebben als kerk van Christus: we zijn weggerukt, weggekocht uit de duisternis, Kolossenzen 1:13.
God sleepte ons weg uit de greep van de duisternis, uit de klauwen van satan.
God greep ons en verloste ons van het juk van de dood en gaf ons een plaats in het rijk van Jezus Christus.

Dat is onze prachtige plaats onder die dynamische, werkende, en sterke regering van ons Hoofd in de hemel. We zijn verlost en hebben geweldige beloften voor de toekomst.
Maar leef daar nu ook naar.
Ga niet terug naar de duisternis. Plaats uzelf niet buiten de genade van God.
Blijf juist bij Zijn kerk waar Hij Zijn genade uitdeelt en verzekert.
Bewaar de gemeenschap met Christus en met elkaar.
Dan gaan we met Jezus Christus verder: van jaar tot jaar op weg naar de dag van Zijn wederkomst.

Dat hele leven onder de bescherming van de Zoon van God is vrucht van de vergeving van de zonden.
Want door waar geloof weten we dat: de levende Christus ons door Zijn Woord en Geest de schat van de vergeving schenkt en ons zo maakt tot Zijn levende leden.
(Kolossenzen 1:14).
Onder die dynamiek waarmee Christus Zijn kerk verzorgt, gaan wij samen, als broeders en zusters, in de eredienst onze lofzang zingen, bidden en danken voor die schat van vergeving. Eer aan God in de hoge, die voor ons Zijn Zoon gegeven heeft.

Die lijn trekt Zondag 21 ook door.
De vergeving van de zonden hoort bij de belijdenis over de kerk.
Want zoals we al zeiden Christus werkt niet met mensen die los van elkaar leven.
Zeker (!!) de Christus kan mensen verhogen naar Zijn wil. Naar Zijn eigen keus.
Denk maar aan de moordenaar aan het kruis: heden zult u met Mij in het paradijs zijn.

Maar dat is niet de regel die de levende Christus ons leert.
Zijn dynamisch kerkvergaderend werk is: kom, ga samen op als broeders en zusters in de gemeenschap der heiligen. Kom naar de plaats waar onder de prediking, de afkondiging van de vergeving plaats vindt. Waar de bediening van de verzoening is, vergelijk 2 Korinte 5. Geniet in waar geloof van al die gaven die in uw midden worden uitgestort.

Want wij liggen van onszelf machteloos gebonden in de dood.
Want zonder twijfel zijn er nog veel zonden en gebreken in ons leven; we hebben geen volkomen geloof. We hebben nog te strijden met de kwade begeerten van ons vlees, maar we mogen er vast van verzekerd zijn dat God ons in genade aanneemt.
Want Christus liet zich boeien in de banden van de dood om ons in vrijheid te stellen.
Hij heeft de vloek op zich genomen om ons met Zijn zegen te vervullen.

Die toon houdt antwoord 56 vast.
Omdat Christus voldaan heeft; omdat Hij met de prijs van Zijn bloed voor onze zonden betaald heeft, wil God, onze Vader, al mijn zonden, waar ik nog heel mijn leven tegen moet strijden, nooit meer gedenken. God schenkt ons om Christus´ wil eeuwig leven.

Laat dat ons raken; ons treffen tot diep in ons hart.
Om ons is Jezus Christus gekruisigd. Maar Hij leeft!
De dynamiek van dat leven werkt onder ons hier op aarde door.
Hij vergadert Zijn gemeente en onderhoudt ons met de gaven van Zijn Geest.

Laten we in dat geloof de belijdenis van de kinderdoop bewaren.
Niet alleen in onze woorden, maar ook in onze daden.
Dan zal het elke zondag voor ons een feest zijn om, in deze door Christus samen vergaderde gemeente, te mogen horen, dat we leven van de vergeving van de zonden, en op weg zijn naar het hemels bruiloftsmaal.

Immers dat dynamisch werkplan van God faalt niet.

AMEN